null Finland understöder EU-förslaget om fortsatt utsläppshandel för luftfarten i dess nuvarande räckvidd

Finland understöder EU-förslaget om fortsatt utsläppshandel för luftfarten i dess nuvarande räckvidd

Nyhet 13.03.2017 08.51 fi sv en

Bild: Flygplan (LVM/Rodeo)

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 3 februari 2017 ett förslag till förordning om ändring av utsläppshandelsdirektivet för flygtrafikens del. Enligt förslaget ska utsläppshandeln för luftfarten (ETS) fortsätta 2017–2020 med samma regler som 2013–2016. Statsrådet sände en skrivelse i frågan till riksdagen den 9 mars 2017.

Finland anser att det är bra att utsläppshandeln även i fortsättningen tillämpas endast på flygningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om begränsningen inte förlängs utvidgas ETS till att inte bara omfatta flygningar inom EES utan även flygningar mellan EES och tredje länder.

En utvidgning av utsläppshandeln skulle avsevärt försvåra överenskommelsen inom Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO om detaljerna i CORSIA, det internationella kompensationssystemet för luftfarten. Dessutom skulle detta äventyra luftfartsrelationerna mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och tredje länder, å andra sidan, eftersom tredjeländerna inte vill att EU genom ensidiga åtgärder reglerar deras flygtrafik.

Enligt förordningsförslaget ska antalet utsläppsrätter vara 95 % av de genomsnittliga utsläppen 2004–2006.

Kommissionen har också föreslagit att man inför lineära reduktionsfaktorer för utsläppsrätter och att operatörer som utövar småskalig icke-kommersiell verksamhet även framöver ska vara befriade från EU:s system för handel med utsläppsrätter. Enligt statsrådets åsikt är det bättre att ta ställning till dessa frågor efter det att avtal om det närmare innehållet i CORSIA har träffats. Finland kan emellertid godkänna att ärendet behandlas i detta skede, förutsatt att detta inte äventyrar den brådskande tidsplanen.

Finland betonar följaktligen vikten av den fortsatta beredningen av CORSIA. Det internationella kompensationssystemet ska göras så omfattande, icke-diskriminerande och miljömässigt effektivt som möjligt att det inte finns något behov av att upprätthålla överlappande system.

Behandlingen av förslaget till förordning har redan inletts i miljöarbetsgruppen vid Europeiska unionens råd. Lagstiftningen om utsläppshandelsdirektivet borde godkännas och sättas i kraft senast i början av 2018.