Finlands trafiksystem utvecklas långsiktigt

Pressmeddelande 24.01.2019 16.29 fi sv

Järnväg och motorväg. (Foto: Juha Tuomi/Rodeo)

Den 24 januari lämnade statsrådet riksdagen en redogörelse om beredningen av en riksomfattande trafiksystemplan som omspänner 12 år. Den riksomfattande trafiksystemplanen gör det möjligt att planera trafiksystemet långsiktigt över regeringsperioderna.

Den första trafiksystemplanen utarbetas för åren 2020–2031 i parlamentarisk styrning under nästa regeringsperiod så att statsrådet får besluta om planen under våren 2020. Under våren förbereder man sig på att utarbeta planen samt bildar tillsammans med intressentgrupper en gemensam uppfattning om det finska trafiksystemets nuläge och verksamhetsmiljö. 

En arbetsgrupp, som har letts av kommunikationsminister Anne Berner, offentliggjorde sin slutrapport i december 2018, och redogörelsen stämmer överens med den. I den preciseras planeringsprocessen för trafiksystemet. Bestämmelser om den riksomfattande trafiksystemplanen finns i lagen om trafiksystem och landsvägar som trädde i kraft den 1 augusti 2018.

En fortgående planeringsprocess som överskrider regeringsperioderna

Målet är en fortgående och interaktiv planeringsprocess, med hjälp av vilken planen uppdateras vart fjärde år. Trafiksystemplanen omfattar alla transportformer. Till trafiksystemet hör alla människogrupper som använder det, aktörer inom näringslivet, trafikmedel och trafikinfrastruktur, trafikstyrning och trafikledning, trafikinformation och transportservice samt kommunikationsförbindelser.

Behovet att uppdatera planen ses över i mitten av varje regeringsperiod. På samma gång förlängs planen med fyra år så att planeringen fortlöpande omspänner 12 år. 

I den riksomfattande trafiksystemplanen ingår en statlig finansieringsplan.  Beslut om finansieringen av planen fattas av riksdagen som en del av den årliga budgeten. Ett mer långsiktigt utvecklande av trafiksystemet jämfört med nuläget förutsätter att kostnaderna för, verkningarna och finansieringen av den riksomfattande trafiksystemplanen har utretts och beaktats i planeringen och beslutsfattandet. Ett riksomfattande trafiksystem har inte tidigare utarbetats i Finland, utan de behov som gäller trafiksystemet har tidigare granskats under varje regeringsperiod.

Beredningen av den första planen inleds

Trafiksystemplanen utarbetas i interaktion med landskapen, stadsregionerna och andra aktörer. Planen kommer att genomgå en miljökonsekvensbedömning.

När den nya regeringen har inlett sitt arbete inrättas en parlamentarisk grupp som ska styra beredningen av den första planen. Under nästa regeringsperiod inrättas en samarbetsgrupp för att främja interaktionen. I samarbetsgruppen finns företrädare för de centrala ministerierna, ämbetsverken, landskapen, de största stadsregionerna och övriga kommuner.

De allmänna samhälleliga målen för utvecklingen av trafiksystemet är enligt redogörelsen att främja Finlands konkurrenskraft, att bekämpa klimatförändringen samt att säkerställa regionernas livskraft och tillgänglighet. Utöver den riksomfattande trafiksystemplanen kommer även regionala trafiksystemplaner att utarbetas i fortsättningen. Vad gäller metoden för hur den finska trafiksystemplanen ska utarbetas har exempel tagits bl.a. från de övriga nordiska länderna. 

Vad händer härnäst?

Den redogörelse som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Planen utarbetas i nära samarbete med intressentgrupperna i slutet av 2019. Avsikten är att beslut ska kunna fattas om planen våren 2020, då Finlands första trafiksystemplan träder i kraft.

Mera information:
Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, Twitter @LindstromSabina