Finländskt projekt fick EU-finansiering för byggande av laddningsnätverk för elbilar

Pressmeddelande 17.03.2023 13.55 fi sv

Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Finland har beviljats finansiering för byggande av ett laddningsnätverk för elbilar från transportprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa. Det finländska energibolaget St1 Oy fick 8,28 miljoner euro i finansiering för byggande av ett nätverk för snabbladdning av elbilar.

Från transportprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) finansierar EU bland annat byggandet av infrastruktur för el- och gasdistribution och främjar transportsektorns utfasning av fossila bränslen inom det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Under den tredje utlysningen för infrastruktur för alternativa bränslen (AFIF, Alternative Fuels Infrastructure Facility) beviljade Europeiska kommissionen sammanlagt 188,8 miljoner euro. Transportkommittén för Fonden fattade beslut om beviljande av stöd den 14 mars 2023.

St1 ansökte om stöd tillsammans med svenska St1 Sverige AB inom ramen för ett samprojekt som samordnades av koncernen St1 Nordic Oy. Bolagen ansökte om finansiering för ett finsk-svenskt projekt för byggande av ett laddningsnätverk för eldrivna personbilar. Projektets totala kostnader uppgår till 25,87 miljoner euro. Finlands investeringsandel uppgår till 12,7 miljoner euro. I Finland placeras laddningspunkterna längs TEN-T-transportnätet. Avsikten med det beviljade stödet är att finansiera 33 laddningsstationer med sammanlagt 186 laddningspunkter för personbilar.

De krav som gäller distributionsinfrastrukturen inom transportsektorn kommer att skärpas betydligt i och med EU:s nya distributionsinfrastrukturförordning. Enligt det förslag till förordning (Proposal for a Regulation on the deployment of alternative fuels infrastructure, AFIR) som Europeiska kommissionen lade fram i juli 2021 ska medlemsstaterna säkerställa att det finns tillgång till ett visst minimiantal publika laddningsstationer. Till exempel längs TEN-T-stomnätet ska det före 2025 finnas elladdningsstationer för personbilar med 60 kilometers mellanrum. Förhandlingarna kring förslaget till förordning fortsätter i EU, så dess innehåll kan ännu ändras.

Vad händer härnäst?

Nästa utlysning av AFIF-finansiering för infrastruktur för alternativa bränslen från transportprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa inleds 14.4.2023. Mer information om utlysningen finns bland annat på Transport - och kommunikationsverkets webbplats.

Ytterligare information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(a)gov.fi