null Fjärrlotsning möjliggörs

Fjärrlotsning möjliggörs

Pressmeddelande 17.01.2019 13.39 fi sv en

Bild: Jeffrey B. Banke / Shutterstock

Tillståndspliktig fjärrlotsning ska i fortsättningen tillåtas i de lotspliktiga allmänna farlederna på finskt vattenområde och i den arrenderade delen av Saima kanal. Det föreslås att lotsningslagen ska ändras så att lotsen även ska kunna sköta sina uppgifter utanför det lotsade fartyget. Regeringen föreslog den 17 januari 2019 att ändringen av lotsningslagen ska stadfästas.

Lotsningsbolaget ska söka tillstånd till fjärrlotsning hos Transport- och kommunikationsverket. För att tillstånd ska beviljas förutsätts det att fjärrlotsningen som sådan eller tillsammans med andra verksamheter inte medför fara för fartygstrafikens säkerhet, olägenhet för övrig fartygstrafik eller olägenhet för miljön.

I tillståndet till fjärrlotsning anges de farleder eller delar av farleder där fjärrlotsning är tillåten, de fartyg som deltar i fjärrlotsningen samt var fjärrlotsningen börjar och avslutas. Tillståndet beviljas för högst fem år och kan förnyas vid behov.

I lagen tas det också in en möjlighet för Försvarsmakten att bevilja utländska statsfartyg dispens från skyldigheten att anlita lots. Försvarsmakten kan bevilja dispens för fartyg som deltar i utbildning, övning eller annat försvarssamarbete som Försvarsmakten är värd för eller som Försvarsmakten annars är värd för.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen den 18 januari 2019. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2019.

Ytterligare information:
Mira Karppanen, överinspektör, tfn 029 534 2094
Tero Jokilehto, specialsakkunnig, tfn 029 534 2782