null Flygplatsnätet i Finland utvärderas – att resa kollektivt till närmaste flygplats bör ta högst tre timmar

Flygplatsnätet i Finland utvärderas – att resa kollektivt till närmaste flygplats bör ta högst tre timmar

Pressmeddelande 23.01.2013 13.27 fi sv en

En av Kommunikationsministeriet (KM) tillsatt strategiarbetsgrupp för flygtrafiken utreder nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om flygplatsnätet i Finland.

Strategin är en del av den trafikpolitiska redogörelse som riksdagen godkände på våren 2012. Målet är att strategin ska vara färdig före utgången av 2014.

Avsikten är att göra en övergripande granskning av flygplatsnätet med hjälp av ett flertal olika kriterier. Flygplatserna utvärderas inte enbart på grundval av ekonomiska nyckeltal, utan också på basis av hur pass väl de säkerställer servicenivån gentemot passagerarna och hur pass väl flygplatserna kan nås. Dessutom tar man hänsyn till ledningsenheten för flygplatsen och flygbolagen samt deras behov.

Med tanke på servicenivån är det viktigt att resan till flygplatsen inte räcker mer än tre timmar och att den totala restiden i resekedjan från landskapen till Helsingfors-Vanda flygplats inte är över sex timmar.

För en flygresa på under en timme är en tåg- eller bussförbindelse på cirka tre timmar synnerligen konkurrenskraftig, eftersom flygresan inkluderar anslutningarna till flygplatsen och väntetiden där. Därför är det viktigt att granska servicenivån inom den långväga persontrafiken som en helhet även ur ett perspektiv där man tar hänsyn till alternativa kollektivtrafikförbindelser.

Betydelsen av de enskilda flygplatserna uppskattas också med hänsyn till det regionala näringslivets utveckling. Därtill görs en separat utvärdering av de behov som turismen och de företag som verkar inom flygplatsens influensområde har. Dessutom varierar flygplatsernas behov enligt deras geografiska läge i Finland.

Trafikminister Merja Kyllönen betonar att syftet med strategiprojektet är att trygga Finlands konkurrenskraft och att bevara ett täckande utbud av flygtrafikförbindelser.
- Flygtrafikstrategin är en omfattande och invecklad helhet i vilken vi måste ta hänsyn till målen och behoven hos många olika intressenter. Med tiden utformas en helhet vars riktlinjer gör det möjligt att i framtiden bedriva en hållbar trafikpolitik med tanke på samhället, miljön och ekonomin, säger minister Kyllönen.

- Jag är glad över att strategiarbetet har kommit så bra igång och över att beredningen är öppen och interaktiv, konstaterar minister Kyllönen.

Finavias flygplatsnät är beroende av en flygplats

I Finland upprätthålls flygplatsnätet enligt den så kallade nätverksprincipen. I denna modell subventioneras de olika flygplatsernas vinster och förluster i kors med varandra. I EU upprätthålls flygplatsnätet på detta sätt i Finland, Spanien och Portugal.

I Finland upprätthålls landets 25 flygplatser av det statsägda bolaget Finavia Abp. Konsultföretaget Inspira utredde på uppdrag av KM:s flygtrafikstrategi lönsamheten hos Finavia Abp:s flygplats- och flygtrafiktjänster på de 25 flygplatserna. I studien bedömdes inte effekterna av de enskilda flygplatserna på kostnaderna för flygplatsnätet och inte heller det, hur underskottet i flygplatsnätet fördelas mellan olika kundgrupper.

Det så kallade nätverksunderskottet som flygplatserna ute i landskapen bildar var år 2011 ca 22 miljoner euro. Flygplatsverksamheten är lönsam endast på Helsingfors-Vanda flygplats och på tre flygplatser för militär luftfart.

Underhållet av flygplatserna och flygtrafiktjänsterna i landskapen finansieras med intäkter från kommersiella tjänster, vilket innebär korssubventionering mellan Helsingfors-Vanda och de övriga flygplatserna. Trots detta är Helsingfors-Vanda i en jämförelse av flygtrafikavgifter en av de billigaste bland de största flygplatserna i Europa.

Enligt Inspiras utredning utgör de 25 flygplatserna ett tätt flygplatsnätverk i förhållande till befolkningsmängden i Finland och landets areal. Den viktigaste orsaken till skillnaderna i lönsamheten är flygtrafikens volym på de enskilda flygplatserna. Verksamheten är mycket kapitalintensiv och kostnadsstrukturen fast. Personalkostnadernas andel är relativt stor.

En av de utmaningar som lyfts fram i utredningen är att de investeringar som är nödvändiga för att bedriva verksamheten i flygplatsnätet inte har beaktats tillräckligt i resultaträkningarna. Om man går in för att tillämpa full kostnadsmotsvarighet i de minst trafikerade delarna av nätet skulle enhetskostnaderna stiga och bli
2-4 gånger större.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, regeringsråd, enhetschef, tfn 0295342474, 040 837 8794
Lassi Hilska, trafikråd, tfn 0295 34 2497, 040 543 6573
Risto Saari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2311