Förändringar i Rundradions förvaltningsmodell

Pressmeddelande 21.04.2005 14.00 sv

Regeringen vill att Rundradion skall få en styrelse som består av utomstående sakkunniga och som väljs av förvaltningsrådet. Styrelsen skulle för sin del utse verkställande direktör. Man föreslår ändringar också i definitionen av allmännyttig verksamhet.

Statsrådet beslutade om förslag till ändringar av Rundradiolagen den 21 april. Avsikten är att lagförändringarna träder i kraft i början av nästa år.

Med förändringarna i förvaltningsmodellen vill man skapa klarhet i ansvaret hos Rundradions styrelse och verkställande direktör. Enligt förslaget skulle förvaltningsrådet fortfarande besluta om Rundradions ekonomi och riktlinjerna i verksamheten, och skulle årligen rapportera till riksdagen om hur uppdraget inom den allmännyttiga verksamheten har genomförts.

Förvaltningsrådet skulle välja en styrelse, som skulle besluta om organiseringen av bolagets verksamhet och utse en verkställande direktör. Styrelsen skulle bestå av 5-8 medlemmar, som varken skulle få vara medlemmar i förvaltningsrådet eller höra till bolagets ledning. Uppgiften att göra upp en budget skulle flyttas från förvaltningsrådet till styrelsen.


Barnprogram och underhållning
blir allmännyttiga tjänster

Till Rundradions uppdrag inom den allmännyttiga verksamheten föreslås tillägg. Rundradion borde betona program riktade till barn. Rundradion bör också stöda tolerant och multikulturell verksamhet, beakta jämlikheten och främja växelverkan mellan kulturer. Rundradion borde också erbjuda stimulerande underhållning, eftersom det kan anses ingå i förpliktelsen att erbjuda heltäckande service.


Koncessionsavgifterna försvinner

Enligt förslaget skulle de andra televisionsbolagen inte längre behöva betala koncessionsavgift till Rundradion efter det att man helt övergått till digitala televisionssändningar. Koncessionsavgiften skulle slopas den 1 april 2008.

Bakom regeringens proposition ligger förslagen från den parlamentariska arbetsgrupp som leddes av Seppo Niemelä. Förslagen överlämnades till minister Luhtanen i oktober i fjol. Arbetsgruppen föreslog att finansieringen av Rundradion också i fortsättningen baserar sig på televisionsavgiften.

De nu föreslagna lagförändringarna anknyter inte till televisionsavgiften.


Rapporten från Niemelä-arbetsgruppen Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 (Televisions- och radioverksamheten inom den allmännyttiga verksamheten 2010); publikationer 59/2004) finns på ministeriets webbsidor under publikationer/julkaisut, www.mintc.fiYtterligare information:
biträdande avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150, 040 700 5620