Förändringar i tvånget att lämna fartygsavfall

Pressmeddelande 18.03.2005 10.40 sv

Förändringar är på kommande i tvånget för finska fartyg att lämna ifrån sig sitt avfall. Då det s.k. fartygsavfalls-direktivet som EU beslutat om träder i kraft betyder det i Finland att det antal undantagstillstånd minskar som Sjöfartsverket beviljar beträffande tvånget att lämna avfall.

Regeringen godkände vid sitt sammanträde den 17 mars en förändring av förordningen om att lämna fartygsavfall.

I och med förändringen av förordningen minskar det antal fartyg som befrias från tvånget att lämna avfall från nuvarande omkring hälften till 35-40 procent.

Från systemet med undantagstillstånd faller fartyg som är i s.k. trampsjöfart, som sköter kemikalie- och oljetransporter samt fartyg som sköter bulklasttransporter. Dessutom förlorar många sådana fartyg sitt undantagstillstånd som trafikerar till flera hamnar i Finland från flera hamnar utanför Östersjön.

Sjöfartsverket kan fortfarande bevilja undantag från tvånget att lämna fartygsavfall till sådana fartyg som är i reguljär trafik och vars avfallshanteringsavtal är i kraft.

Enligt lagen om fartygsavfall uppbärs en avgift för mottagning av oljehaltigt och fast avfall av varje fartyg som går i hamn. Avgiften bör bäras upp också i det fall att fartyget inte lämnar avfall i hamnen.


Ytterligare information:
regeringsrådet Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28573