Förändringar vid årsskiftet inom trafik och kommunikation

Pressmeddelande 21.12.2005 14.18 sv

Personalbiljetten tas i bruk

Personalbiljetten inom kollektivtrafiken tas i bruk i början av året. Den är en liknande tjänsteförmån som lunch- och motionssedlarna. Det är arbetsgivaren som bestämmer om biljetten tas i bruk. Att personalbiljetten tas i bruk inverkar inte på nuvarande avdragspraxis i beskattningen för resan mellan hem och arbete.

Rundradion får en ny typ av styrelse

Vid Rundradion inleder en styrelse bestående av utomstående sakkunniga sitt arbete. Styrelsen gör bl.a. upp budgeten och väljer verkställande direktör. Förvaltningsrådet väljer styrelsen och bestämmer fortsättningsvis om riktlinjerna för Rundradions ekonomi och verksamhet. Förändringarna baserar sig på förändringen i lagen om Rundradion.

Strängare villkor för radiokoncessionerna

Det blir nästa år svårare att överföra koncessioner för televisions- och radioverksamhet. En koncession skulle hävas om den överförs till någon annan. För radiokoncessioner som beviljas nästa år definieras enligt riksdagens önskemål exaktare koncessionsvillkor. Avsikten är att förändringen i lagen om radio- och televisionsverksamhet stadfästs den 22 december. Lagförändringen träder i kraft från början av året.

Grunderna för farledsavgifterna förändras

Farledsavgifterna baserar sig också i fortsättningen på fartygens isklasser. Fartygen ges emellertid inte längre isklassintyg, utan isklasserna bestäms utgående från de uppgifter klassificeringsbolagen ger. Hittills har isklassintygen beviljats av Sjöfartsverket. Dessutom börjar man bestämma farledsavgifter på likadana grunder för fartyg i inrikes- och utrikesfart, så som Europeiska kommissionen har förutsatt. Den förnyade lagen om farledsavgifter träder i kraft från början av året.

Luftfartsförvaltningen inleder sin verksamhet

En ny myndighet, Luftfartsförvaltningen, startar sin verksamhet. Luftfartsförvaltningen bildas av myndighetsenheterna vid det nuvarande Luftfartsverket. Den nya förvaltningen tar över uppgifter som att ge anvisningar och bestämmelser om flygsäkerhet samt luftfartens myndighetsuppgifter. Bakom grundandet av Luftfartsförvaltningen ligger den nya grundlagen och lagen om affärsverk. Den nya myndigheten är förlagd till närheten av Vanda flygplats.

Den nya landsvägslagen träder i kraft

Den nya landsvägslagen som träder i kraft i början av januari är mer komprimerad än lagstiftningen om allmänna vägar och omfattar vägens hela livscykel: planering, byggande, underhåll och nedläggning. Lagen förpliktar att beakta medborgarnas möjligheter att påverka, men med lagen vill man också förhindra att viktiga projekt fördröjs i onödan: klagomål bör behandlas i brådskande ordning.

Nya lastningsföreskrifter i järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland

Finland och Ryssland har kommit överens om att det avtal som 1996 knöts mellan länderna om förbindelsetrafik per järnväg skall förnyas. Nya lastningsföreskrifter för godstrafiken träder i kraft den 1 januari. Transportvillkoren för passagerare, resgods och ilgods i järnvägstrafiken mellan länderna träder i kraft tidigast under början av år 2006.

Sjöfartsenheten läggs ned

I kommunikationsministeriets organisation sker i början av året en förändring när sjöfartsenheten fusioneras med trafikserviceenheten. Trafikserviceenheten svarar för både person- och godstrafikservicen. Till uppgiftsområdet hör bl.a. kollektivtrafik och logistik.


Höjda avgifter

Kontrollavgiften i kollektivtrafiken 66 euro

Kontrollavgiften i kollektivtrafiken stiger till 66 euro den 1 januari. Avgiften gäller den interna kollektivtrafiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda, busstrafiken inom SAD-området och tågtrafiken i hela landet.

Televisionsavgiften stiger

Televisionsavgiften stiger med 3,5 procent. Den nya årsavgiften är 200,70 euro.

Höjningar av AKE-avgifterna

Fordonsförvaltningscentralens (AKE) avgifter stiger med i medeltal 11 procent. Priset för den vanligaste tjänsten som beställs från AKE, dvs en registeranmälan utan bilagor stiger från 9 euro till 10,50 euro. Priset för en anmälan med bilagor höjs från nuvarande 14 euro till 15 euro.

Priset för teoriprovet till förarexamen höjs från 14,50 euro till 17 euro och för körprovet från 35,50 euro till 36 euro. Priset för provet som körs med D-klassens fordon eller E-klassens kombination stiger från 47 euro till 50 euro.

Den avgift som AKE uppbär för körkortet stiger från 12 euro till 13,50 euro. Också den avgift som uppbärs för ett kortvarigt körkort stiger från början av nästa år till 13,50 euro. Priset för ett tillfälligt körkort förblir oförändrat.

Vägförvaltningens tillståndsavgifter stiger

De flesta av de tillstånd som Vägförvaltningen beviljar stiger med 16 procent. Sådana är bland annat tillstånd för specialtransporter eller näringsidkares tillstånd att resa informationsskyltar längs vägarna.


Ytterligare information

Ministeriets information, tel. (09) 160 28331, 160 28623, 160 28333