null Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang föreslås bli förlängt

Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang föreslås bli förlängt

Pressmeddelande 15.04.2021 14.25 fi sv en

En kvinna som talar på mobiltelefonen i Esplanade Park, sommar (Foto: KM)

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om förbud mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang och om behandlingen av konfidentiella förmedlingsuppgifter från radiokommunikation som utnyttjats genom försök ska förlängas med tre år.

Det tidsbegränsade förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang ska fortsätta i sin nuvarande form från och med den 2 juli 2021 och gälla till och med den 1 juli 2024. Syftet med förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang är att skydda konsumenterna mot störande marknadsföringspraxis.

Enligt det gällande förbudet får telefonabonnemang till mobilnätet inte marknadsföras till konsumenterna per telefon, om inte konsumenten uttryckligen begär det. Förbudet gäller inte marknadsföring till ett teleföretags egna mobiltelefonkunder. Förbudet mot att marknadsföra mobiltelefonabonnemang per telefon infördes första gången 2012.

Ny affärsverksamhet möjliggörs med temporära bestämmelser om radiokommunikation

Också bestämmelserna som gäller definitionen av förmedlingsuppgifter från radiokommunikation och radiokommunikationens konfidentialitet förlängs i sin nuvarande form från och med den 21 juni 2021 till den 20 juni 2024. I fråga om radiokommunikation består förmedlingsuppgifter av t.ex. tid och plats för kommunikationen.

Genom de temporära bestämmelserna om konfidentialitet i fråga om radiokommunikation har regleringen förtydligats och det har blivit möjligt att behandla och utnyttja anonymiserade förmedlingsuppgifter från radiokommunikation t.ex. för analyser av mobilitet och övervakning av användningen av obemannade luftfartyg.

Genom regleringen har man också skapat förutsättningar för nya affärsmodeller som utnyttjar information. Att det finns ett behov av att behandla anonymiserade förmedlingsuppgifter från radiokommunikation har konstaterats t.ex. i köpcentra och på flyg- eller järnvägsstationer, där det för utveckling av affärsverksamhet kan löna sig att följa med hur kundströmmarna rör sig på området.

I regleringen har det beaktats att skyddet för privatlivet, som tryggas som grundläggande rättighet, inte ska äventyras. Med hjälp av anonymiserade förmedlingsuppgifter kan man t.ex. inte identifiera och följa en enskild person. Aspekterna som gäller dataskydd, såsom skyddet för kommunikationens konfidentialitet, skyddet för personuppgifter och skyddet för privatlivet omfattar utöver innehållet i meddelanden även förmedlingsuppgifter vid elektronisk kommunikation.

Vad händer härnäst?

Regeringen föreslog ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation den 15 april 2021. Genom ändringarna görs en treårig förlängning av giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang och behandlingen av konfidentiella förmedlingsuppgifter från radiokommunikation som man utnyttjat genom försök.

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligareinformation:

Eero Salojärvi, överinspektör, tfn 050 577 3284 (mobilanslutningar)

Tomi Paavola, överinspektör, tfn 050 303 6506 (radiokommunikation)