null Föreskrifterna om elektronisk identifiering bör förnyas

Föreskrifterna om elektronisk identifiering bör förnyas

Pressmeddelande 13.05.2008 16.41 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser det vara bra att statens revisionsverk (SRV) i sin färska rapport oförskönat lyfter fram de fel som statsförvaltningen gjort i fråga om elektronisk identifiering.

- Felen har blivit dyra för Finland och också gjort informationssamhällets utveckling långsammare. Det är särskilt graverande att man inom statsförvaltningen inte har kunnat samarbeta. Man har till exempel inte velat ta i bruk tekniska lösningar som varit färdiga på andra håll, menar Lindén.

Kommunikationsminister Lindén talade om ämnet vid ett seminarium arrangerat av Tekes och VTT den 13 maj.

Lindén ser den elektroniska identifieringen och en snabb utveckling vidare från den som en av de centralaste förutsättningarna för att användningen av elektroniska tjänster ska öka. Bland målen för regeringens politik för informationssamhället har den elektroniska identifieringen nu lyfts till de tre i topp.

- Inom förvaltningen arbetar vi för närvarande över gränserna för att göra ändringar i lagstiftningen om elektronisk identifikation. En proposition till riksdagen kan väntas inom detta år. För att klarlägga de gemensamma målen har jag också för avsikt att ta upp riktlinjerna för elektronisk kommunikation i regeringens aftonskola genast i början av hösten.

Regeringens proposition till revidering av befolkningsdatalagen kommer inom kort upp till behandling i statsrådet. I den har man för avsikt att göra det möjligt att överlämna den elektroniska kommunikationskoden till alla dem som erbjuder certifieringstjänster. För närvarande bereds också en reform av lagen om elektronisk underskrift. Regeringen har för avsikt att få propositionen färdig under slutet av hösten.

Lindén hoppas att det på marknaden snabbt kommer ut också andra som erbjuder certifieringstjänster än Befolkningsregistercentralen. Det ger en önskad konkurrens, som bland annat håller kostnaderna i styr, vilket är ett av statens revisionsverks huvudsakliga bekymmer.

- I det första skedet vänder jag blickarna mot i synnerhet bankerna och teleoperatörerna, som jag hoppas modigt sätter igång, betonar Lindén.

Den utvecklingsgrupp för elektronisk identifiering som lyder under den av Lindén ledda delegationen för vardagens informationssamhälle har redan sedan hösten gjort ett brett samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. SRV:s rapport ger säkert mer fart åt arbetsgruppens arbete. Under detta år ligger arbetsgruppens tyngdpunkt på i synnerhet mobil identifiering.

Ytterligare information
specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822