null Förlängning av stödprogrammet Snabbt bredband på remiss

Förlängning av stödprogrammet Snabbt bredband på remiss

Pressmeddelande 22.02.2018 11.45 fi sv

Kommunikationsministeriet har sänt förslaget om att stödprogrammet Snabbt bredband förlängs till utgången av 2020 på remiss. En förlängning av programmet kräver ändringar i den så kallade lagen om stöd för bredband, som innehåller bestämmelser om stödprogrammet.

Syftet med ändringen är att de medel som reserverats för stödprogrammet ska kunna utnyttjas och att projekten kan slutföras innan stödprogrammet upphör. Av stödmedlen återstår cirka 24 miljoner euro som ännu inte har beviljats. Ändringen innebär att nät kan byggas under två byggnadsperioder till.

En förlängning av stödprogrammets giltighet förutsätter kommissionens godkännande i fråga om projekt som inletts före den 15 juli 2017. Med tanke på sådana är ändringen villkorlig fram till dess att kommissionen har lämnat ett notifieringsbeslut om saken. När det gäller nyare projekt räcker det med en anmälan i efterhand till kommissionen. Om giltighetstiden för stödprogrammet förlängs, kommer den tidsfrist som angetts för betalningsansökan att strykas i lagen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 9 mars 2018. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.lausuntopalvelu.fi/SV. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag.

Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett utlåtande.

Ytterligare information:

Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 0295 342 029