Förordningar som hänför sig till ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde sänds på remiss

Pressmeddelande 22.10.2018 12.55 fi sv

Kommunikationsministeriet bereder en ämbetsverksreform inom förvaltningsområdet. Ministeriet ber nu om utlåtanden om utkasten till statsrådets förordningar och om utkasten till ändring av statsrådets och kommunikationsministeriets förordningar. Utlåtanden kan lämnas till den 23 november 2018.

I samband med reformen kommer Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket att slås samman till ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikationsverket. Samtidigt kommer de återstående funktionerna vid Trafikverket att överföras till Trafikledsverket. Ändringen förutsätter att de förordningar som gäller Transport- och kommunikationsverkets och Trafikledsverkets verksamhetsområden ändras, likaså kommunikationsministeriets förordningar.

Dessutom utfärdas följande förordningar i ny form: statsrådets förordning
om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar och statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för förordningsutkasten går ut den 23 november 2018. Utlåtanden lämnas in som ett svar på den begäran om utlåtande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden är offentliga och finns under adressen www.utlåtande.fi

Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 342 367