Förordningen om samhällsviktiga flygplatser och hamnar på remiss

Nyhet 19.02.2018 12.00 fi sv en

Ett utkast till förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar som beretts av kommunikationsministeriet sändes på remiss den 16 februari. Remisstiden pågår fram till den 16 mars.

I utkastet till förordning fastställs kriterierna utifrån vilka det avgörs vilka flygplatser eller hamnar som ska betraktas som samhällsviktiga. Samhällsviktiga flygplatser är enligt utkastet de flygplatser vilkas passagerartrafik under det föregående året överstigit fem miljoner personer. Samhällsviktiga hamnar är de hamnar vilkas utrikes passagerartrafik under det föregående året överstigit fyra miljoner personer eller vilkas trikes godstrafik överstigit 10 miljoner ton.

På samhällsviktiga hamnar eller flygplatser ska i fortsättningen tillämpas i luftfartslagen och i lagen om sjöfartsskydd föreslagna krav som gäller säkerheten i kommunikationsnät och informationssystem. Flygplatsoperatörer och innehavare av hamnar ska också informera Trafiksäkerhetsverket om betydande störningar i informationssäkerheten. Kraven och skyldigheten att anmäla störningar bedöms inte få några betydande ekonomiska konsekvenser.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet fortsätter arbetet med att bereda förordningen utifrån de remissyttranden som kommer in under remissbehandlingen. Avsikten är att förordningen godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde våren 2018.

Förordningen som nu är under beredning hänför sig till att genomföra EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet. Den utfärdas med stöd av de ändringar som görs i luftfartslagen och lagen om sjöfartsskydd. Regeringens proposition med förslag till ändring av dessa lagar överlämnades till riksdagen den 19 december 2017 (RP 192/2017). Lagändringarna och förordningen som utfärdas med stöd av dem är planerade att träda i kraft vid ingången av maj.

Ytterligare information:

Maija Rönkä, överinspektör, tfn 0295 342 039