null Förordningsändringarna om landsvägsfärjor samt om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet sänds på remiss

Förordningsändringarna om landsvägsfärjor samt om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet sänds på remiss

Pressmeddelande 19.03.2020 07.55 fi sv en

Färjä på havet (Bild:Shutterstock / Igor Grochev)

Kommunikationsministeriet har den 17 mars 2020 sänt förslagen till ändringar av förordningarna omlandsvägsfärjor samt om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet på remiss. Den nya sjötrafiklagen som träder i kraft i början av juni ligger till grund för båda förordningsändringarna. Målet är också att förbättra den allmänna säkerheten inom sjötrafiken.

Bestämmelser om landsvägsfärjor finns i lagen om trafiksystem och landsvägar. Närmare bestämmelser finns i förordningen om landsvägsfärjor. När det gäller färjetrafik måste dock bestämmelserna om farkoster tillämpas, till exempel när det gäller att förhindra kollisioner inom sjötrafiken eller när det gäller sjötrafikpersonalens kompetens.

I förslaget till ändring av förordningen om landsvägsfärjor och vajerfärjor kommer förordningen att uppdateras så att den motsvarar den nya sjötrafiklagen. De nya bestämmelserna om till exempel märkning av färjetrafik och förebyggande av kollisioner mellan färjetrafik och annan sjötrafik är mer detaljerade än de gällande bestämmelserna.

I samband med detta skulle den del av förordningen som gäller behöriga myndigheter ändras så att den motsvarar den nuvarande strukturen inom ministeriets förvaltningsområde och den nya sjötrafiklagen. I praktiken innebär detta att vissa uppgifter med anknytning till landsvägsfärjor överförs från Trafikledsverket till Transport- och kommunikationsverkets ansvar.

Ändringen av förordningen om bemanning av fartyg syftar till att uppnå sysselsättningseffekter

Genom ändringen av förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet vill ministeriet påskynda erhållandet av yrkeskompetens samt underlätta sysselsättningen av och företagsverksamheten för sjötrafikpersonalen.

I förslaget till ändring föreslår ministeriet bland annat att förordningen ska bredda möjligheterna till praktik i anslutning till utbildning inom sjöfarten och underlätta utfärdandet av certifikat över specialbehörighet. Dessutom föreslår ministeriet att behörighetskrav inom sjöfarten inte behöver uppfyllas t.ex. av personer som arbetar på ett fartyg i tillfälliga besiktnings-, underhålls- eller lotsningsuppgifter eller som tillfällig uppträdande konstnär.

Genom förordningen ändras också de behörigheter som krävs av förare av hyresbåtar. Med stöd av den nya sjötrafiklagen frångås de krav på besiktning av och separata krav på konstruktion och utrustning på hyresbåtar. Kompetenskraven för personer som yrkesmässigt framför dessa båtar, såsom förare av taxibåtar, kvarstår dock, men de bör förtydligas.

En förutsättning för att förarbrevet för hyresbåt ska kunna utfärdas är i fortsättningen också till exempel kännedom om sjölagen, de internationella sjövägsreglerna och sjötrafiklagen.

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. I den nya sjötrafiklagen har bland annat alla sjötrafikregler och principer för ledning av sjötrafiken sammanställts.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för ändringar i förordningen om landsvägsfärjor löper ut den 14 april 2020.

Remisstiden för ändringar i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet löper ut den 14 april 2020.

Begäran om utlåtanden finns på www.utlåtande.fi.

Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig.

Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av förordningarna som tjänsteuppdrag. Målet är att förordningarna ska träda i kraft den 1 juni 2020, samtidigt som den nya sjötrafiklagen.

Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544

Katja Peltola, överinspektör, tfn 0295 34 2031