null Förslag om införande av EU:s undantagsbestämmelser i fråga om körkort och tillstånd för gods- och busstrafik

Förslag om införande av EU:s undantagsbestämmelser i fråga om körkort och tillstånd för gods- och busstrafik

Pressmeddelande 20.05.2020 16.59 fi sv en

Kommunikationsministeriet har sänt ett förslag till statsrådets beslut i anslutning till Europeiska kommissionens undantagsbestämmelser om coronaepidemin på remiss. Finland inför enligt förslaget temporär flexibilitet bland annat i giltighetstiden för körkort och intyg och tillstånd för gods- och busstrafik. Periodiska fordonsbesiktningar och färdskrivargranskningar fortsätter normalt.

Europeiska kommissionen lade den 29 april 2020 fram ett lagförslag som gäller transportsektorn. Syftet med lagförslaget var att underlätta verksamheten inom transportsektorn under coronaepidemin genom att öka flexibiliteten bland annat inom väg-, järnvägs- och inlandssjöfarten. Europaparlamentet och rådet stiftade utifrån förslaget en förordning som gäller undantag bland annat avvikelser från tidsfristerna för periodiska besiktningar och besiktningsintygets giltighet samt giltighetstiden för körkort och förarkort, tillstånd för gods- och busstrafik och förarintyg för godstrafik.

I EU-förordningen föreskrivs att giltighetstiden för körkort förlängs med sju månader om giltighetstiden för körkortet går ut 1.2. –31.8.2020. Tidsfristen för förnyande av förarkort förlängs med två månader, giltighetstiden för gemenskapstillstånd för gods- och busstrafik förlängs med sex månader och giltighetstiden för det internationella förartillståndet förlängs med sex månader, om dessa upphör under perioden 1.3. – 31.8.2020. 

I utkastet till statsrådets beslut föreslås det att Finland i fråga om de ovan nämnda författningarna iakttar undantagsbestämmelserna i EU-förordningen, eftersom den flexibilitet som förordningen medför underlättar medborgarnas och företagens vardag. 

I Finland har coronaepidemin tills vidare inte försvårat besiktningen av fordon eller utförandet av färdskrivarkontroller. Besiktningar och granskningar är viktiga med tanke på trafiksäkerheten, och uppskov av besiktningarna skulle dessutom medföra störningar i de företags verksamhet som utför besiktningarna och påverka arbetstagarna i dessa företag i form av eventuella permitteringar eller uppsägningar. Därför är det inte motiverat att förlänga tidsfristerna för fordonsbesiktningar eller färdskrivarbesiktningar i Finland på det sätt som föreskrivs i EU-förordningen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för förslaget till statsrådets beslut går ut den 22 maj 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig.

Kommissionen ska underrättas senast den 1 juni 2020 om att undantagsbestämmelserna inte tillämpas.

Ytterligare information:

Eeva Asikainen, planerare, tfn 050 522 6204 (periodisk besiktning)

Erik Asplund, ledande sakkunnig, tfn 050 463 7034 (tillstånd för godstrafik och färdskrivare)

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820 (körkort)

Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 050 470 7708 (tillstånd för godstrafik och färdskrivare)