Förslag som gäller trafiksäkerheten för unga förare på remiss

Pressmeddelande 26.05.2021 10.49 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har gjort en utredning av de förslag och andra alternativ som lyfts fram i den offentliga debatten i fråga om förbättring av trafiksäkerheten för unga förare. Ministeriet har skickat en bedömningspromemoria på remiss som pågår till och med den 23 juni 2021.

I bedömningspromemorian presenteras de utmaningar som tjänsteberedningen och expertdiskussionerna identifierat, och presenteras ministeriets preliminära bedömning av respektive förslag till ökning av trafiksäkerheten.

I promemorian håller man sig i huvudsak till sådana åtgärder som kan påverkas genom ändringar i körkortslagstiftningen eller genom att utveckla det praktiska genomförandet av den.

– Det är viktigt att unga, med beaktande av trafiksäkerheten, ges möjlighet att röra sig i trafiken även i fortsättningen, för att de ska kunna ta sig till skola, hobbyer och arbete överallt i Finland. Kommunikationsministeriets viktigaste metod är lagstiftning. Jag hoppas att vi nu får många och mångsidiga tips på hur bestämmelserna kunde utvecklas, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Ministeriet anser att det mest rimliga att understöda bland de behandlade alternativen är begränsningen av körning nattetid för personer under 18 år. Begränsningen kunde gälla veckoslut (till exempel kl. 00-05) för att begränsningen ska ha mindre negativa följder för arbete och hobbyer.

Användningen av en skylt för nyblivna förare kunde gälla samma förargrupp, dvs. personbilsförare som inte fyllt 18 år, och det skulle också underlätta övervakningen av iakttagandet av ovan beskrivna begränsning.

Ministeriet anser också att man kan genomföra och understöder en utveckling av förarutbildningen till vissa delar. Undervisningen kan utvecklas antingen genom att utveckla innehållet i riskidentifieringsutbildningen eller genom att utveckla utbildningen för personer som avlägger det första körkortet.

Utöver utvecklandet av förarutbildningen anser ministeriet att det skulle vara lönsamt att utvidga körförbudsutbildningen till att omfatta utöver körkortskategorierna B, A, A1 och A2, även t.ex. de lägre körkortsklasserna AM/120, AM/121 och T. Fördelarna med förslaget kan anses vara att den obligatoriska tilläggsutbildningen skulle rikta sig till just de förare som behöver den mest och den inte skulle inverka på den allmänna prisnivån på körkortet.

Utöver eventuella lagändringar kunde den anvisning om körhälsa som är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utvecklas för att bättre beakta de ungas körhälsa. Man kunde också i större utsträckning informera om hur man värnar om förares hälsa.

Under remissbehandlingen begärs respons på de förslag som lagts fram och man kan lämna synpunkter på tillämpningsområdet för dessa, dvs. om de ska gälla till exempel bara minderåriga förare eller alla nya förare.

Vad händer härnäst?

Remisstiden löper ut 23.6.2021. Du kan lämna utlåtande om bedömningspromemorian på www.utlåtande.fi eller genom att sända utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo@lvm.fi. Alla organisationer och privatpersoner kan lämna utlåtanden.

Efter remissbehandlingen ska kommunikationsministeriet bereda ett utkast till regeringsproposition där remissvaren från bedömningspromemorian utnyttjas. Avsikten är att regeringens proposition ska sändas på remiss hösten 2021 och överlämnas till riksdagen vårvintern 2022.

Ytterligare information:

Saara Louko, specialsakkunnig, tfn 050 326 4741

Sini Wirén, direktör för enheten för grundläggande tjänster, tfn 040 507 0916