null Förslag till ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice på remiss

Förslag till ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice på remiss

Pressmeddelande 01.04.2020 08.40 fi sv en

Godståg på spår (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har den 25 mars 2020 sänt ändringsförslagen i spårtrafiklagen och lagen om transportservice på remiss. I och med ändringarna överförs en del av de uppgifter som hänför sig till upprätthållandet av materiel- och banregister inom spårtrafiken från Transport- och kommunikationsverket till Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Ändringarna beror på de genomförandeförordningar om materiel- och järnvägsinfrastrukturregister som utfärdats med stöd av EU:s fjärde järnvägspaket.

I de lagförslag som sänts på remiss föreslår ministeriet i fråga om spårtrafiklagen bl.a. lättnader i tillståndskraven för säkerhetsintyg och i fråga om lagen om transportservice lättnader i kraven på förarbevis för förare av rullande materiel.

Ministeriet föreslår också i fråga om bestämmelserna om marknaden attspåranläggningar i hamnar i fortsättningen ska behandlas som anläggningar för tjänster i stället för bannätsförvaltaren, vilket gör det lättare för innehavarna av spåranläggningar i hamnar att finansiera underhållet av bannätet med serviceavgifter.

Till uppgifterna för regleringsorganet för järnvägssektorn fogas dessutom en skyldighet att bedöma den behöriga myndighetens beslut att upphandla järnvägstjänster för persontrafik inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster som direktupphandling i stället för som anbudsförfarande.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för de lagändringar som sänts på remiss går ut den 30 april 2020. Begäran om utlåtanden finns på adressen www.utlåtande.fi.

Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagändringarna som tjänsteuppdrag. Avsikten är att regeringens propositioner ska överlämnas till riksdagen hösten 2020.

Ytterligare information:

Risto Saari, trafikråd, tfn 0295 342 311