Förslag till ändringar i luftfartslagstiftningen på remiss

Pressmeddelande 11.10.2019 14.08 fi sv en

En drönare ovanför Tammerfors. (Bild: KM / Shutterstock)

Luftfartslagstiftningen reformeras. Bakom ändringen ligger Europeiska unionens förordning om säkerheten inom det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, den s.k. EASA-förordningen (European Union Aviation Safety Agency, EASA).

I fortsättningen kommer regleringen att allt oftare grunda sig på EU:s förordning om luftfartssäkerhet. Den förenhetligar säkerhetskraven när det gäller bl.a. obemannade luftfartyg, dvs. drönare, och marktjänster på flygplatserna. 

EASA-förordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. Förordningen ger dock medlemsstaterna nationellt spelrum bl.a. när det gäller lätt luftfart och den obemannade luftfarten. 

Avsikten är att i den nationella lagstiftningen föreskriva om de frågor som enligt förordningen ska avgöras av medlemsstaten. På nationell nivå föreskrivs bl.a. om minimiåldern för en fjärrpilot för ett obemannat luftfartyg.

Enligt EU-regleringen är den allmänna åldersgränsen för fjärrpiloter 16 år. I den finska lagstiftningen görs ett undantag från detta så att minimiåldersgränsen bestäms utifrån de risker som ingår i verksamheten. I verksamhet med den lägsta risken, t.ex. hobbyflyg där fjärrpiloten har hela tiden det obemannade luftfartyget inom synhåll, ska åldersgränsen vara 12 år. När riskerna ökar, t.ex. när flygningen sker utanför synhåll, ska åldersgränsen vara 15 år.

Nationellt preciseras också skyldigheten för en operatör av ett obemannat luftfartygssystem att teckna en försäkring. Enligt EU:s lagstiftning ska en försäkring för närvarande tecknas för drönare som väger mer än 20 kilogram. Nationellt ska det föreskrivas att försäkringen ska tecknas även för obemannade luftfartygssystem som väger mindre än 20 kilogram i fråga om all annan flygverksamhet än versamhet med den lägsta risken.

Dessutom ska det nationellt föreskrivas att Transport - och kommunikationsverket får inrätta luftområden där användningen av obemannade luftfartyg underlättas eller begränsas.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2020.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 28 november 2019. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.utlåtande.fi.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Under remissbehandlingen, den 28 oktober 2019, ordnas det en presentation av projektet för intressentgrupperna. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686

Sini Lahdenperä, specialsakkunnig, tfn 050 475 9014