Förutredningen av ELSA-banan har inletts

Pressmeddelande 15.03.2005 15.49 sv

En utredning görs om järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Det är meningen att man skall undersöka bl.a. alternativa sträckningar, kostnaderna för dem och konsekvenserna av dem. Utredningen görs på uppdrag av en arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet.

I arbetet utreds på vilka villkor man mellan Helsingfors och Åbo kunde bygga ett bannät för snabbgående tåg, som kan trafikeras i en hastighet av 200-300 kilometer i timmen.

I utredningen kartläggs både en utveckling av den nuvarande banförbindelsen, alltså kustbanan, en sträckning enligt den allmänna ELSA-planen som gjordes 1979 samt en sträckning som följer den blivande motorvägen. Arbetsgruppen vill också utreda om det finns andra beaktansvärda alternativ för bansträckningen.

Också behoven för regional- och godstågstransporter gås igenom. Dessutom utvärderas möjligheten att bygga en spårförbindelse från Åbo till Helsingfors-Vanda flygplats. Den tillgängliga kapaciteten på Helsingfors bangård inverkar väsentligt på utvecklingen av bannätet.

Den konsultgjorda förutredningen blir färdig till slutet av februari 2006. Efter det begärs utlåtanden om den. Utgående från dem skall arbetsgruppen formulera de slutliga rekommendationerna och förslagen till fortsatta åtgärder till slutet av maj samma år.

Det är meningen att förutredningen skall ge bakgrundsinformation för en möjlig fortsatt planering och kommande reserveringar i regionplaneringen.

Utredningsarbetet görs under ledning av kommunikationsministeriet och Banförvaltningscentralen. I arbetsgruppen ingår dessutom representanter för miljöministeriet, Nylands och Egentliga Finlands förbund samt huvudstadsregionens samarbetsdelegation.

Arbetsgruppen rapporterar om sitt arbete till en uppföljnings- och styrningsgrupp, där en bredare representation för regionens aktörer ingår.


Ytterligare information:
chefen för infrastrukturenheten Juhani Tervala, tfn 050 552 7260
överingenjör Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28485, 0400 438 543
ordförande för uppföljnings- och styrningsgruppen, landshövding Rauno Saari,
tfn 020 517 2002