null Gemensamma riktlinjer för Europa ökar säkerheten i 5G-näten

Gemensamma riktlinjer för Europa ökar säkerheten i 5G-näten

Pressmeddelande 29.01.2020 15.09 fi sv en

Radiomast mot en blå himmel. Lager foto. (Foto: Shutterstock)

Europeiska unionen har utarbetat gemensamma riktlinjer för säkerheten i 5G-näten.

Målet med den så kallade verktygslådan för säkerhet i 5G-nät är att se till att cybersäkerheten i näten håller hög nivå i hela EU. Riktlinjerna syftar också till att skapa en samordnad strategi för säkerheten i 5G-näten i alla medlemsstater.

EU-länderna har utarbetat riktlinjerna med stöd av EU-kommissionen och Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå. I Finland har riktlinjerna beretts i brett myndighetssamarbete under ledning av kommunikationsministeriet.

Vad innehåller EU:s 5G-verktygslåda?

Medlemsländerna i EU har nu dragit upp riktlinjer för en gemensam syn på hur säkerheten i 5G-näten ska säkerställas. Verktygslådan ger redskap för att bemöta de hotbilder som lyftes fram i EU:s riskbedömning av säkerheten i 5G-nät den 9 oktober 2019.

Rekommendationerna i verktygslådan riktar sig i första hand till medlemsstaterna, teleföretagen och utrustningstillverkarna.

För nätanvändarna blir rekommendationerna synliga i form av säkrare nät och bättre tjänster.

En del av åtgärderna är strategiska. Ett exempel är rekommendationen om att man vid utbyggnaden av nät ska använda flera leverantörers utrustning för att inte vara helt beroende av en enda leverantör.

En del rekommendationer är tekniska. Sådana är till exempel de rekommendationer som gäller nätadministration, certifiering och säkerhetsstandarder.

EU:s verktygslåda med riskreducerande åtgärder för ökad 5G-säkerhet finns på adressen https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures

Vad händer härnäst?

Det nästa steget är att de enskilda medlemsländerna går igenom verktygslådans innehåll och tar ställning till om det utifrån rekommendationerna behövs ändringar till exempel i den nationella lagstiftningen.

Transport- och kommunikationsverket Traficom bistår nätoperatörer och utrustningstillverkare i användningen av verktygslådan.

Medlemsstaterna bedömer tillsammans med Europeiska kommissionen effekterna av åtgärderna den 1 oktober 2020.

I Finland identifieras och genomförs eventuella behov att ändra lagstiftningen som en del av lagberedningen.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, överdirektör, tfn 040 500 0817