Gränsvärden för svavelhalterna i fartygsbränslen

Pressmeddelande 14.04.2005 16.19 sv

Finland tar den 19 maj i bruk de nya gränsvärden för svavelhalten i bränslen som man enats om i Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Samtidigt med den här luftskyddsbilagan till det allmänna Marpol-avtalet träder förändringen av lagen om fartygsavfall i kraft. Den innehåller nya nationella förordningar med anknytning till luftskyddet.

Förändringarna minskar avsevärt de luftförorenande utsläppen från fartygen.

Statsrådets förordning beträffande förändringen av lagen om fartygsavfall gavs den 14 april. Republikens president har för avsikt att ge ikraftträdandeförordningen om luftskyddsbilagan den 15 april.

Avtalet förpliktigar fartyg som trafikerar på Östersjön att övergå till att använda bränsle med låg svavelhalt senast den 19 maj 2006. Efter övergångsperioden bör fartyg som trafikerar på Östersjön använda bränsle med en svavelhalt som får vara högst 1,5 procent.

Utanför Östersjön får svavelhalten i det bränsle som fartygen använder vara högst 4,5 procent, så som fastslagits i IMO-avtalet.

Fartygens kväveutsläpp begränsas med tekniska krav på dieselmotorerna. De här kraven gäller endast nya motorer.

De nya bestämmelserna skärper också reglerna för förbränning av avfall ombord på fartygen. I hamnarna bör det i fortsättningen finnas mottagningsanläggningar, där fartygen kan lämna avfallet från avgasreningen.

De fartyg som trafikerade på Finlands havsområde förorsakade år 2003 cirka 96 procent av svavelutsläppen från trafiken. Av alla kväveutsläpp från trafiken var fartygens andel år 2003 nästan hälften.

Svavel- och kväveutsläppen från fartygen inverkar försurande på vattendragen. Sjötrafikens andel har beräknats förorsaka över hälften av den s.k. kritiska belastningen vid försurningen av Östersjön.

Ytterligare information: regeringssekreterare Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28573