null Grundandet av Trafikverket förbättrade koordineringen av trafikformerna

Grundandet av Trafikverket förbättrade koordineringen av trafikformerna

Pressmeddelande 20.02.2014 15.42 fi sv

Grundandet av Trafikverket har skapat ramar för samarbetet mellan de olika trafikformerna och stärkandet av trafiksystemperspektivet. Grundandet av ämbetsverken har också medfört synergi, med andra ord har risken för "förnyelser utan förnyelse", som man i förväg befarade, inte besannats.

Det här framgår ur den bedömning av Trafikverket som kommunikationsministeriet beställt.

Ur rapporten framgår att trafiksystemperspektivet har stärkts på nationell nivå, men på regional nivå är påverkan ännu oklar. För att förbättra situationen måste man förbättra samarbetet mellan NTM-centralerna och Trafikverkets experter på regional nivå.

Ur rapporten framgår att Trafikverket är på rätt väg när det gäller att öka verksamhetens påverkan, men åtgärderna är ännu inte synliga för slutanvändarna och kunderna i den utsträckning som man eftersträvat. I fortsättningen ska trafikens slutanvändare bättre än tidigare beaktas i beslutsfattandet och verksamheten.

Trafikverkets viktigaste kunder och intressentgrupper är nöjda med reformen och upplever att kundkvaliteten har förbättras, i synnerhet tack vare principen om att allt ska kunna skötas på samma ställe. Reformen av ämbetsverket har i viss mån ökat beaktandet av trafikens säkerhets- och miljöpåverkan i verksamheten. Det här har främst skett genom kamratinlärning.

Utredningen visar också att Trafikverkets anställda är motiverade och generellt sett nöjda med sitt arbete. Som utvecklingsobjekt föreslås att man genom att förena kompetensen hos experter från olika ämbetsverk bättre skulle kunna sträva efter att hitta synergifördelar.

Till de viktigaste utvecklingsobjekten hör att klargöra Trafikverkets och kommunikationsministeriets inbördes roller och utveckla arbetsfördelningen.

Ytterligare information

trafikråd Riitta Viren, tfn 0295 34 2485