Tillbaka

Hamnlagen ska förnyas

Hamnlagen ska förnyas

Pressmeddelande 13.03.2008 14.42 sv

Kommunikationsministeriet inleder arbetet på att förnya hamnlagen. Målet är att få till stånd en tidsenlig och fungerande lagstiftning, där branschens särdrag beaktas.

Till det som ska utredas hör bl.a. om man behöver styra hamnverksamheten med paragrafer och koncessioner och i så fall i hur hög grad. Utredarna ska också fundera på hur hamnarnas myndighetsfunktioner ska skötas. Dessutom behöver man klarlägga om lagen ska omfatta både privata och allmänna hamnar.

Ministeriet tillsätter under våren en arbetsgrupp som ska utreda behoven av att revidera lagen. Till arbetsgruppen kallas representanter för myndigheterna och aktörer i hamnsektorn. Målsättningen är att den förnyade lagstiftningen kan träda i kraft från början av 2010.

Den nuvarande hamnlagstiftningen är oklar och splittrad och förorsakar tolkningsproblem. Ministeriets avsikt var från början att förlägga reformen till den tidpunkt då EU:s hamndirektiv verkställs. Behandlingen av direktivet förföll emellertid. Sålunda förnyas lagen utgående från nationella premisser.

I Finland finns över 50 hamnar med internationell trafik. Av dem är 23 så kallade vinterhamnar, till vilka staten håller farlederna öppna året om.

Ytterligare information: överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, trafikrådet Lassi Hilska, tfn (09) 160 28497