Helsingforsregionens mål för planläggningen, bostadsproduktionen och trafikplaneringen uppnåddes

Pressmeddelande 29.05.2017 11.42 fi sv

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Helsingforsregionen lyckades bra med att uppnå målen för planläggningen, bostadsproduktionen och trafikplaneringen 2016, visar den första lägesrapporten för avtalet rörande markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) i Helsingforsregionen.

Enligt bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och kommunikationsminister Anne Berner har inledningen av avtalet varit lyckad, och Helsingforsregionens kommuner har gjort ett bra jobb när det gäller bostadsproduktionen, planläggningen och trafikutvecklingen.

I fjol färdigställdes sammanlagt nästan 13 000 bostäder i Helsingforsregionen, och byggandet av 16 000 nya bostäder inleddes. Målet är att under hela avtalsperioden 2016–2019 bygga totalt 60 000 bostäder, vilket är 20 procent mer än i det förra MBT-intentionsavtalet. Knappt 3 100 statligt understödda bostäder färdigställdes i Helsingforsregionen, och ca 3 500 understödda bostäder började byggas.

I Helsingforsregionen överskreds det genomsnittliga årliga målet för ny våningsyta detaljplanerad för boende. När det gäller ny godkänd våningsyta nådde man upp till ca 93 procent av det genomsnittliga målet.

Merparten av bostadsproduktionen (86 procent), av den våningsyta planlagd för boende som trätt i kraft (89 procent) och av trafikprojekten i regionen finns inom de primära målområdena för boende enligt MBT-avtalet. Detta stöder skapandet av en enhetlig samhällsstruktur och skapar förutsättningar för fungerande trafikarrangemang. Knappt 10 000 av de bostäder som byggs är belägna högst en kilometer från nuvarande stationer för spårtrafik eller från stationer som håller på att byggas.

- Det ser absolut ut som om MBT-processen bär frukt. Avtalskulturen har helt tydligt förbundit alla parter till att uppnå de gemensamma målen. Det totala målet är ändå högt, och arbetet måste fortsätta, säger minister Tiilikainen.

- Staten har för sin del ökat stödåtgärderna i avtalet bland annat genom att fördubbla mängden startbidrag till normala hyresbostäder med långa räntestöd.

Trafikinfrastrukturprojekten har framskridit enligt planerna. I juni 2016 beslutades det att Spår-Jokern, som är viktig för regionens utveckling, genomförs. Klövskogs omfartsväg kan troligen börja byggas 2018. Järnvägsplanen för Centrumslingan är snart färdig, och sedan ska tidtabellen och finansieringen uppskattas under 2017.

Programmet för genomförande av projektet Små och kostnadseffektiva åtgärder (KUHA) har godkänts av Helsingforsregionens kommitté för trafiksystem (HLJ-kommittén). Projektet främjar förutsättningarna för bland annat gång, cykling, kollektivtrafik och infartsparkering i de olika delarna av regionen.

- Under de senaste månaderna har det lyfts fram hur viktigt det är att främja gång och cykling, med tanke på både de skärpta klimatmålen för trafiken och förbättrandet av folkhälsan. Genom MBT-avtalen är det möjligt att driva den här viktiga frågan vidare”, konstaterar minister Berner.

Servicenivån i fråga om hållbara färdmedel har också förbättrats bland annat i och med linjenätsförnyelsen i Vanda i samband med Ringbanan och i och med tätare metroturer. Man har dessutom enats om principer och mål för infartsparkering. Målet är att det 2025 ska finnas möjlighet att parkera 3 800 fler bilar och 6 700 fler cyklar än nu i regionalt viktiga områden.

- MBT-avtalen är viktiga redskap för överenskommelser om regionalt trafiksamarbete och om de åtgärder som behövs. Vid sidan av aktörer inom den offentliga förvaltningen kan i framtiden betydande aktörer inom trafikbranschen också producera tjänster på marknadsvillkor”, säger minister Berner.

Avtalen rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion samt mellan kommunerna och staten när det gäller styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende och trafik. Avtal ingicks 2016 med Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Avtalen ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt för förbättrad konkurrenskraft.

Ytterligare information:

Miljöministeriet: Matti Vatilo, byggnadsråd, tfn 040 506 1168, fornamn.efternamn@ym.fi, Twitter @mattivatilo

Kommunikationsministeriet: Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794, Twitter @nyberg_mikael