Helsingforsregionens mål för planläggningen, bostadsproduktionen och trafikplaneringen uppnåddes

Nyhet 29.05.2017 11.46 fi sv

Gång- och cykelbana (Foto: LVM / Aaltonen)

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Helsingforsregionen lyckades bra med att uppnå målen för planläggningen, bostadsproduktionen och trafikplaneringen 2016, visar den första lägesrapporten för avtalet rörande markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) i Helsingforsregionen.

- MBT-avtalen är viktiga redskap för överenskommelser om regionalt trafiksamarbete och om de åtgärder som behövs. Vid sidan av aktörer inom den offentliga förvaltningen kan i framtiden betydande aktörer inom trafikbranschen också producera tjänster på marknadsvillkor”, säger minister Berner.

Trafikinfrastrukturprojekten har framskridit enligt planerna. I juni 2016 beslutades det att Spår-Jokern, som är viktig för regionens utveckling, genomförs. Klövskogs omfartsväg kan troligen börja byggas 2018. Järnvägsplanen för Centrumslingan är snart färdig, och sedan ska tidtabellen och finansieringen uppskattas under 2017.

Programmet för genomförande av projektet Små och kostnadseffektiva åtgärder (KUHA) har godkänts av Helsingforsregionens kommitté för trafiksystem (HLJ-kommittén). Projektet främjar förutsättningarna för bland annat gång, cykling, kollektivtrafik och infartsparkering i de olika delarna av regionen.

- Under de senaste månaderna har det lyfts fram hur viktigt det är att främja gång och cykling, med tanke på både de skärpta klimatmålen för trafiken och förbättrandet av folkhälsan. Genom MBT-avtalen är det möjligt att driva den här viktiga frågan vidare”, konstaterar minister Berner.

Servicenivån i fråga om hållbara färdmedel har också förbättrats bland annat i och med linjenätsförnyelsen i Vanda i samband med Ringbanan och i och med tätare metroturer. Man har dessutom enats om principer och mål för infartsparkering. Målet är att det 2025 ska finnas möjlighet att parkera 3 800 fler bilar och 6 700 fler cyklar än nu i regionalt viktiga områden.