null Höjningen av bredbandshastigheten för samhällsomfattande tjänster på remiss

Höjningen av bredbandshastigheten för samhällsomfattande tjänster på remiss

Pressmeddelande 23.06.2021 13.40 fi sv en

Kvinna med bärbara datorn (Foto: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet sände den 23 juni ett utkast till förordning på remiss om den internetförbindelse som ska användas för samhällsomfattande tjänster och om minimikraven för de tjänster som ska tillhandahållas grupper med särskilda behov.

Bredbandsuppkopplingar för samhällsomfattande tjänster tillhandahålls i sådana områden där det annars inte finns tillräckligt med kommersiellt utbud. Operatörer inom de samhällsomfattande tjänsterna utses av Transport- och kommunikationsverket. Genom förordning ska bredbandshastigheten för de samhällsomfattande tjänsterna höjas från nuvarande nivå på 2 megabit per sekund till 5 megabit per sekund.

För minimihastigheten för bredband för samhällsomfattande tjänster ska, på motsvarande sätt som överföringshastigheterna för fasta anslutningar anges, fastställas minimihastighet, normal hastighet samt maximihastighet, alltså hastigheten på internetförbindelserna för de samhällsomfattande tjänsterna.

Bestämmelser om minimihastigheten för bredband för samhällsomfattande tjänster och om minimikraven för de tjänster som tillhandahålls grupper med särskilda behov ska i fortsättningen utfärdas genom samma förordning av statsrådet. Genom den förordning som nu bereds görs inga ändringar i kvalitetskraven i fråga om grupper med särskilda behov.

Förordningen kommer att förbättra konsumenternas ställning och skärper skyldigheterna i fråga om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på det sätt som förutsätts i regeringsprogrammet samt i EU:s telekomdirektiv och i den nationella lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. EU:s telekomdirektiv fastställer ramarna för de samhällsomfattande tjänsterna. I direktivet föreskrivs bland annat om de minimitjänster vars användbarhet de samhällsomfattande tjänsterna ska trygga.

Vad händer härnäst?

Utkastet till förordning om den internetförbindelse som ska användas för de samhällsomfattande tjänsterna och om minimikraven för de tjänster som ska tillhandahållas grupper med särskilda behov har sänts på remiss den 23 juni 2021. Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 20 augusti 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av förordningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, tfn 050 475 2740