Huovinen ber om justitiekanslerns synpunkt på dataskyddslagen

Pressmeddelande 17.08.2006 16.30 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen har för avsikt att be justitiekanslern om ett ställningstagande till revideringen av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

Huovinen har från början utgått från att man för att säkra att de grundläggande rättigheterna tillgodoses bör få ett utlåtande om propositionen av riksdagens grundlagsutskott. Nu har hon dessutom beslutat be om justitiekanslens synpunkt i ärendet.

- Företagshemligheterna har en stor ekonomisk betydelse för de finska företagen och för hela nationalekonomin. Jag har emellertid förutsatt att regeringens proposition bereds så, att medborgarnas grundläggande rättigheter tillgodoses. De förändringar som eventuellt görs i lagen bör begränsas till de mest kritiska hoten, betonar Huovinen.

Om justitiekanslern inte ser några sådana problem i lagpropositionen att de skulle utgöra ett hinder för att propositionen kan ges till riksdagens bedömning, har kommunikationsministeriet för avsikt att föra propositionen till regeringens behandling i september. Då kunde riksdagen behandla den med början under hösten. Innan lagpropositionen ges skall förslaget ännu preciseras uttryckligen beträffande de grundläggande rättigheterna.

Kommunikationsministeriet har berett en revidering av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Revideringen skulle bl.a. göra det möjligt för vissa abonnerande sammanslutningar, som till exempel företag som är beroende av spetsforskning, att på vissa strikta villkor hantera identifieringsuppgifter i e-postmeddelanden som skickats från någon av företagets datorer. Ministeriet bad om utlåtanden om propositionen under våren.


Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28625, 040 7793436
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530