null I fortsättningen krävs ingen färdskrivare i fordon som transporterar färdigbetong

I fortsättningen krävs ingen färdskrivare i fordon som transporterar färdigbetong

Pressmeddelande 27.05.2021 11.28 fi sv en

Statsrådet har utfärdat en förordning enligt vilken förare av fordon eller fordonskombinationer tyngre än 3,5 ton som är avsedda för transport av färdigbetong i fortsättningen inte behöver iaktta bestämmelserna om kör- och vilotider eller använda färdskrivare.

Ändringen hänför sig till det nationella genomförandet av EU:s rörlighetspaket för vägtransporter. Förordningen träder i kraft den 31 maj 2021.

Samtidigt har man korrigerat de undantag som tillåts i statsrådets förordning så att de motsvarar EU:s kör- och vilotidsförordning.

Korrigeringarna ändrar bestämmelserna på följande sätt:

1. I fortsättningen ska färdskrivare användas i fordon som används för direkt transport av levande djur från gårdsbruksenheten till slakterier, och bestämmelserna om kör- och vilotider ska iakttas.

2. Vid yrkesmässig transport av pengar och/eller värdeföremål gäller befrielsen från användningen av färdskrivare och från tillämpningen av bestämmelserna om kör- och vilotider endast sådana fordon på över 3,5 ton som används uteslutande för detta ändamål.

3. För godstransporter i företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, husdjursskötsel eller fiske krävs varken färdskrivare eller tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna när transporterna endast hänför sig till företagets egen verksamhet och sker inom en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 050 470 7708

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, tfn 050 511 6405

Mari Starck, specialsakkunnig, tfn 050 478 1164