Indrivningen av televisionsavgifter upphör

Nyhet 25.04.2014 11.39 fi sv

Television (Bild: Rodeo)

Indrivningen av ännu obetalda televisionsavgifter och återbetalningen av överbetalda avgifter upphör från och med början av nästa år.

Regeringen föreslog den 24 april 2014 att ändringen av lagen om statens televisions- och radiofond ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagändringen fredagen den 25 april 2014 och att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

Man avstår från indrivning av televisionsavgifter som förfallit till betalning eftersom kostnaderna för indrivningen har överstigit de inkomster man får från avgifterna och av en fortsatt indrivning kan endast små inkomster förväntas.

Statens televisions- och radiofond innehåller också kundernas överbetalda televisionsavgifter som har återbetalats till betalarna. Återbetalningen fortsätter under innevarande år. Från och med början av nästa år kommer avgifter som inte återbetalats att intäktföras i statens televisions- och radiofond.

Den vanligaste orsaken till att återbetalningen inte skett är att betalningens mottagare trots uppmaning inte har skickat sina kontaktuppgifter eller sitt kontonummer till Kommunikationsverket.

Man avstod från televisionsavgifter i slutet av 2012.