Tillbaka

Informationssamhället bör vara ett tryggt samhälle för barnen

Informationssamhället bör vara ett tryggt samhälle för barnen

Pressmeddelande 10.02.2005 00.00 sv

Kommunikationsministeriet anser att det informationssamhälle som håller på att utvecklas bör vara ett tryggt samhälle för barnen. Det kan emellertid inte åstadkommas endast med hjälp av lagstiftning, utan för det behövs också en aktiv insats från föräldrar och andra fostrare samt från aktörerna på kommunikationsfältet och medborgarorganisationer. Kraftresurser bör riktas bl.a. på mediefostran och lärarutbildning.

Kommunikationsministeriet gav den 10 februari ett utlåtande till undervisningsministeriet om förslaget till handlingsprogrammet "Medievåld - barn och media".

Vid kommunikationsministeriet är man medveten om problemen med innehållen i de nya kommunikationssystemen, så som innehåll som är skadligt för barn. Ministeriet har bland annat aktivt deltagit i beredningen av EU:s Internet-handlingsplan, medverkat till att starta verksamheten inom den etiska nämnden för avgiftsbelagda telefontjänster MAPEL och stött Rädda Barnen rf bl.a. i startandet av hot line-verksamheten samt samlat de centrala aktörerna för att diskutera skadligt innehåll i Internet och behovet av myndighetsåtgärder.

Under den närmaste framtiden är filtreringssystemen ett viktigt medel att hindra skadligt innehåll. Kommunikationsministeriet understöder utveckling och ibruktagande av filtreringssystem och strävar för sin del att öka kännedomen om de alternativ som erbjuds. Ministeriet har för avsikt att inbjuda teleoperatörerna och barnskyddsorganisationerna till diskussion om hur man bäst kunde främja att filtreringssystem tas i bruk.

Kommunikationsministeriet motsätter sig att övervakningen av innehållet i tv-programmen överflyttas till Statens filmgranskningsbyrå. Kommunikationsverket har målmedvetet utvecklats till ett oberoende övervakningsorgan för övervakningen av televisions- och radioverksamheten. Övervakaren bör vara en myndighet, eftersom också myndighetsuppdrag ingår i övervakningen.

De största problemen med våldsunderhållning riktad till barn är de spel som har ett våldsamt innehåll. På grund av den snabba utvecklingen av spel och spelutrustning borde undervisningsministeriet enligt kommunikationsministeriet koncentrera sig på att lösa just det här problemet.Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462
överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389