Informationssamhällsbalken samlar bestämmelserna om elektronisk kommunikation

Nyhet 04.04.2013 15.13 fi sv

Totalreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation eller den så kallade informationssamhällsbalken har framskridit och förslaget har sänts på remiss. I informationssamhällsbalken uppdateras och förenhetligas bestämmelserna om elektronisk kommunikation.

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser det viktigt att man vid reformen på flera sätt tar hänsyn till användarnas ställning.

För privatpersoner och företag innebär informationssamhällsbalken flera element som förbättrar användarens ställning. De ändringar som föreslås gäller bland annat informationssäkerhet, integritetsskydd, rimlig prissättning och säkrare köp av elektroniska tjänster.

- Informationssamhällsbalken är ett projekt där vi har fäst särskild uppmärksamhet vid öppenhet och interaktion vid beredningen. Branschen har deltagit i beredningen och växelverkan fortsätter även efter remissförfarandet. Vi önskar även få medborgarnas åsikter om lagförslaget, konstaterar Kiuru.