Informationsutbyte är nyckeln till fungerande taxiresor som ordnas av kommunerna

Pressmeddelande 05.06.2019 12.55 fi sv

Rullstolen (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har fått en utredning från Transport- och kommunikationsverket om taxiresor som ordnas av kommunerna. Enligt utredningen ligger de mest betydande utmaningarna i kommunernas olika praxis och bestämmelser om upphandling. För kunderna återspeglas detta i sämre tillgång till anpassade taxibilar, såsom invalidtaxibilar. Lösningen är först och främst ett öppet och aktivt informationsutbyte mellan olika aktörer.

På begäran av ministeriet utredde Transport- och kommunikationsverket hur taxiresor som ordnas med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen, dvs. persontransporter som hänför sig till social- och hälsovården, fungerar och hur praxisen kan förbättras för att trygga resenärens ställning. Utredningens tidsfrist var den 31 maj 2019.

Av utredningen framgår att de största utmaningarna i fråga om de taxiresor som samhället stöder gäller glesbygden där de körningar som kommunen ordnar är en viktig del av taxiföretagarnas omsättning. Läget blir extra tydligt när kommunen upphandlar de behövliga persontransporter som hänför sig till social- och hälsovården genom att konkurrensutsätta förmedlings- och transporttjänsterna som en helhet eller när den definierar upphandlingens materiel- och anordningskrav mycket detaljerat. Detta minskar småföretagarnas möjligheter och intresse för att bedriva verksamhet på områdets taximarknad, vilket resulterar i en sämre tillgång till tjänster för slutanvändarna.

Utmaningarna hänför sig också till taximarknadens struktur. Inom taxibranschen är det vanligt att områdets taxiföretagare också äger taxiförmedlingscentralerna. Detta skapar en konflikt i en sådan situation där det i förmedlingscentralens intresse ligger att utvidga sin verksamhet genom att ta med nya företagare i sin förmedlingsservice, men utökandet av antalet bilar inte ligger i ägarnas, dvs. de enskilda taxiföretagarnas, intresse.

Ur kundens synvinkel förblir det ofta oklart hur man ska agera i en situation där en kund har lidit ekonomisk skada till följd av en tjänst som inte förverkligats. Dessutom fäster man i utredningen uppmärksamhet vid att praxisen varierar när det gäller förmedlingscentralernas beställningsavgift som tas ut av kunderna.

I utredningen efterlyses ett enhetligt förfaringssätt och samarbete

För att taxiresorna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen ska kunna ske på ett smidigt sätt ur resenärens perspektiv krävs det samarbete mellan flera olika myndigheter och aktörer.

I utredningen föreslås som viktigaste utvecklingsåtgärd en öppen dialog och ett öppet informationsutbyte mellan aktörerna så att man når samförstånd om vilka lösningsmodeller det är som följer lagstiftningen, tillgodoser kundernas behov och är lönsamma för företagen.

Utredningen visar att taxilagstiftningens övergångsskede fortfarande är på hälft och att det finns skäl att bedöma hur FPA:s och kommunernas transporttjänster fungerar och att göra nödvändiga ändringar i praxisen när det gäller ordnandet av taxiresorna. Utredningen och de fortsatta åtgärder som den föranleder senare främjar det mål enligt det nya regeringsprogrammets förhandlingsresultat som gäller att finna lösningar i ett förändrat läge.

Vad händer härnäst?

Utredningen utgör en god grund för att utvärdera och fortsätta arbeta för att transporterna för grupper med särskilda behov ska fungera. Kommunikationsministeriet tillsammans med behöriga myndigheter kommer att främja detta arbete.

De transporttjänster som kommunerna erbjuder sina invånare med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen omfattas av social- och hälsovårdsministeriets lagstiftning. Regionförvaltningsverken styr och övervakar kommunerna och de privata tjänsteproducenterna så att kundernas rättsskydd och likabehandling förverkligas. Konkurrens- och konsumentverket övervakar det allmänna verkställandet av konsumentskyddet och bestämmelserna som gäller konkurrensutsättning.

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att främja fungerande och säkra transporttjänster genom att utnyttja sektorsövergripande sakkunskap som utgår från kundernas behov.

Aktörer inom taxibranschen, kunder och de kommuner som ansvarar för ordnande av persontransporter inom social- och hälsovården uppmuntras att även i fortsättningen aktivt lyfta fram missförhållanden som de erfarit eller sett. Kundresponsen om taxiresorna är värdefull för att aktivt kunna ingripa i missförhållanden.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini