Inkomster från televisionsavgifter och koncessioner till Rundradion och till att utveckla televisionsverksamheten

Pressmeddelande 22.12.2006 10.40 sv

Rundradion Ab får under första hälften av nästa år till sitt förfogande 205 miljoner euro av de medel som samlats in från televisions- och koncessionsavgifterna. Statsrådet fastställde den 21 december en temporär användningsplan för televisions- och radiofonden för tiden 1.1-30.6.2007.

Användningsplanen fastställdes temporärt eftersom koncessionerna för och finansieringen av distributionen av program i digital form från Sveriges Television fortfarande är öppna. Den slutliga användningsplanen fastställs i början av år 2007 samtidigt som man beslutar om koncessionerna för distribution av SVT:s program.

Televisionsavgifterna samlas in till televisions- och radiofonden, av vilken största delen används för Rundradions utgifter. Med medel ur fonden täcker man också de utgifter som uppkommer då man inkasserar och kontrollerar televisionsavgifterna, administrerar koncessionsavgifterna och övervakar televisions- och radioverksamheten.

Kommunikationsministeriet får 366 000 euro ur fonden för främjande av televisions- och radioverksamheten, bl.a. för information om digital-tv och för att låta göra utredningar om televisions- och radioverksamheten.

Statsrådet beslutar årligen om fördelningen av medlen i televisions- och radiofonden. Televisions- och radiofonden sköts av Kommunikationsverket.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887