Inlösen av mark längs banan Seinäjoki–Uleåborg

Pressmeddelande 15.05.2008 14.35 fi sv

Staten inlöser markområden inklusive byggnader för att förbättra servicenivån och trafiksäkerheten längs banan Seinäjoki-Uleåborg. Den mark som ska inlösas ligger inom 14 kommuner i Österbotten. Den sammanlagda markytan är nästan 100 hektar.

Statsrådet beviljade Banförvaltningscentralen tillstånd till markinlösen och förhandsbesittningstagande den 15 maj.

På de inlösta markområdena byggs ett 25 kilometer långt avsnitt med dubbla spår och fem nya trafikställen. På grund av att byggnadsarbetena brådskar fick Banförvaltningscentralen av statsrådet tillstånd till förhandsbesittningstagande av de inlösta markområdena.

De områden som ska inlösas hör till 583 fastigheter. På de inlösta områdena finns två bostadshus. Inlösningen kostar staten 3 600 000 euro.

Enligt riksdagens beslut förbättras servicenivån på banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg under perioden 2007-2011. De planenliga byggnadsarbetena inleds under detta år. Efter reparationerna kan man på banavsnittet höja tågens hastighet och godstågens axeltryck. Den största delen av banavsnittets nuvarande 105 plankorsningar ersätts med nya tunnel- eller broförbindelser och dessutom byggs nya järnvägsbroar.

Banavsnittet från Seinäjoki till Uleåborg hör till Finlands stambana och är en del av det allmäneuropeiska TEN-järnvägsnätet. Banavsnittet används av den största delen av fjärrtågstrafiken mellan norra och södra Finland.

Ytterligare information:
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574, 0400 438520
överinspektör Olli Planting, tfn (09) 160 28488