Internationella sjöfartsorganisationen främjar automation inom sjöfarten

Pressmeddelande 22.10.2021 10.40 fi sv en

Man tittar på digital tablet. (Bild: Shutterstock)

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommitté har beslutat att främja automationen inom sjöfarten och föreslår att lagstiftning som möjliggör automation ska börja beredas. Finland deltog aktivt i beredningen av beslutet.

IMO:s sjösäkerhetskommitté fattade beslut om automatisering vid sitt möte den 4–8 oktober 2021. Organisationens mål är att få till stånd internationellt bindande reglering som möjliggör automatisering av en säker sjötrafik.

Redan tidigare har IMO färdigställt en kartläggning av lagstiftning som förhindrar automation. Utifrån kartläggningen beslöt sjösäkerhetskommittén att utarbeta en plan för ny reglering som tillåter autonoma fartyg (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS). Autonoma fartyg är fartyg som har beredskap att operera självständigt eller genom fjärrstyrning.

Det fortsatta arbetet omfattar beredning av anvisningar, definiering av centrala begrepp samt samarbete med andra IMO-kommittéer. Vid ett möte mellan sessionerna i IMO:s kommitté för förenkling av formaliteter (FAL) sammanställdes en rapport om hinder i lagstiftningen utifrån en kartläggning som Finland sammanställde den 12–14 oktober 2021.

Automatiseringsarbetet har bara börjat

Genom de beslut som nu fattats skapar IMO förutsättningar för en automatisering av sjöfarten. De tillåtna autonoma fartygen kan trafikera på internationella farvatten tidigast om tio år.

Främjandet av automation och skapandet av lagstiftning om automation ingår i IMO:s den nuvarande sjösäkerhetskommitténs tvåårsprogram för 2022–2023 och i nästa sjösäkerhetskommittés preliminära program. Tidsplanen för den lagstiftning som möjliggör automatisering är enligt det nu godkända förslaget till arbetsprogram 2025, men arbetet kommer sannolikt att fortsätta även efter det.

Finland vill vara ett föregångarland när det gäller automatiserad sjöfart, både med tanke på den tekniska utvecklingen och på den lagstiftning som möjliggör idrifttagningen. Genom automatisering strävar Finland efter en säkrare, effektivare och hållbarare sjötrafik.

Pandemin betonade behovet av fjärrbesiktning

Utöver automatiseringen av sjötrafiken uppdaterades vid sjösäkerhetskommitténs möte även resolutionen om sjöröveri och resolutionen om covid-19-pandemin för godkännande till generalförsamlingen. Vid mötet fattades också beslut om att börja utveckla anvisningar för fjärrbesiktning av fartyg.

Under pandemin använde medlemsstaterna digitala lösningar vid besiktningarna, och erfarenheterna visar att dessa fjärrbesiktningar även i fortsättningen kan vara ett alternativt sätt att säkerställa att fartygen har giltiga certifikat. En mer omfattande användning av fjärrbesiktningar kräver fungerande förfaranden för fjärrbesiktning för att möjliggöra fjärrbesiktningar som hr samma kvalitet som besiktningar som utförs på fartygen.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet ordnar ett hybridmöte om automatiseringen inom sjöfarten på förmiddagen den 2 december 2021 kl. 10.30–12.30 på Teams och på plats i Helsingfors. Mötet kan också ses i direktsändning på webben. Närmare information om programmet och anmälningsanvisningar ges senare. Välkommen att delta i diskussionen om hur vi tillsammans på ett transparent sätt främjar en människocentrerad automatisering av sjötrafiken!

Ytterligare information:

Anne Miettinen, kommunikationsråd, tfn 040754 9862, anne.miettinen@gov.fi, Twitter @AnneMiettinen1

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, saara.reinimaki@gov.fi, tfn 050 303 3065, Twitter @saarare

Katja Viertävä, regeringsråd, katja.viertava@gov.fi, tfn 040 771 8522