Isklasserna förblir grunden för bestämning av farledsavgifterna

Pressmeddelande 07.10.2005 12.38 sv

Farledsavgifterna baserar sig också i fortsättningen på fartygens isklasser. Regeringen föreslår till riksdagen en ny lag om farledsavgifter samt en lag om fartygens isklasser och isbrytarassistans. Till den senare lagen flyttas de bestämmelser från den nuvarande lagen om farledsavgifter som gäller bestämning av isklass.

Fartygen tilldelas inte längre isklassintyg, utan isklasserna bestäms utgående från de uppgifter klassificeringssällskapen ger. Hittills har Sjöfartsverket utfärdat isklassintygen. Sjöfartsverket skulle också i fortsättningen besluta om den isbrytarassistans som ges till fartyg.

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet hade tidigare vid sidan av farledsavgiftsmodellen som baserer sig på isklasser gjort ett utkast till ett alternativ, där avgifterna skulle ha bestämts utgående från ett index som beskriver fartygets förmåga att gå i is. De som gav utlåtanden om förslagen ansåg emellertid att det gamla sättet att bestämma avgiften var bättre.

Nytt i regeringens proposition till lag om farledsavgifter är att farledsavgifterna bestäms på samma grunder för fartyg i inrikes- och utrikestrafik, så som Europeiska unionen har förutsatt. Av fartygen i inrikestrafik har man uppburit endast årsavgift, men av fartygen i utrikestrafik engångsavgifter. Enligt Europeiska kommissionen har förfarandet förvrängt konkurrensen.

Regeringen föreslår också att lagen om farledsavgifter skulle förändras så att den motsvarar de krav om ställs på en skattelag. Förändringen grundar sig på den ståndpunkt riksdagens grundlagsutskott tagit. Enligt utskottet bör farledsavgiften tolkas som skatt bl.a. av den orsaken att den inte är en ersättning för ett specifikt utfört arbete, utan en avgift av allmän natur för finansiering av myndigheternas verksamhet.

Propositionen har inte någon större inverkan på statsfinanserna, eftersom inkomsterna från farledsavgifterna förblir oförändrade. Avgifterna för enskilda fartyg skulle i någon mån förändras av propositionen: för till exempel snabbgående fartyg skulle avgiften stiga med cirka 20 procent.Ytterligare information:
överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller 0400 607 848
regeringsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166