Järnvägslagstiftningen reformeras

Pressmeddelande 23.02.2018 14.02 fi sv

Kommunikationsministeriet har skickat ett utkast till totalreform av järnvägslagstiftningen på remiss. I den nya lagen om spårtrafik finns bestämmelser om järnvägssäkerhet, driftskompatibilitet inom järnvägssystemet, järnvägsmarknader och ledning av spårbunden stadstrafik.

Lagen ersätter efter ikraftträdandet den gällande järnvägslagen och lagen om spårbunden stadstrafik. I förslaget ingår också ändringar i lagen om transportservice.

Syftet med reformen är att nationellt genomföra EU:s så kallade fjärde järnvägspaket som tryggar öppet tillträde till marknaden i EU-länderna i fråga om de inhemska persontrafiktjänsterna. Vidare ska järnvägstrafikens tillståndskrav ses över.

Lagen innehåller bestämmelser om öppet tillträde till marknaden och om jämlika möjligheter att använda bannätet inom persontrafiken i hemlandet. Den behöriga myndigheten kan inte automatiskt ge ett enda järnvägsföretag ensamrätt ens när myndigheten inrättar ett stödinstrument med järnvägsföretaget i fråga om allmän trafikplikt.

I augusti 2017 gav regeringen ut en plan om att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens.

En bannätsförvaltare kan lägga ut vissa uppgifter till en extern aktör, bara denna aktör inte är ett järnvägsföretag.

I fortsättningen kan järnvägsföretag ansöka om gemensamma säkerhetsintyg samt godkännanden för utsläppande på marknaden av materiel antingen hos Trafiksäkerhetsverket eller hos EU:s järnvägsbyrå. Hos järnvägsbyrån kan dessa tillstånd ansökas alltid, men hos Trafiksäkerhetsverket bara för Finlands interna järnvägstrafik.

I stället för ett säkerhetstillstånd enligt EU-bestämmelserna ska förvaltaren av en privat spåranläggning kunna välja ett enklare anmälningsförfarande. Ytterligare ska materielen som tillhör en privat spåranläggning kunna tas i bruk med ett enklare ibruktagningstillstånd än vad EU-bestämmelserna säger. Detsamma gäller museitrafiken.

Uppgifterna för regleringsorganet inom järnvägsbranschen som fungerar vid Trafiksäkerhetsverket kommer att öka. I fortsättningen ska regleringsorganet bedöma om det är möjligt att genom avtal om offentlig trafikplikt mellan en behörig myndighet och ett järnvägsföretag begränsa det öppna tillträdet till marknaden när det gäller persontrafiken på järnvägarna.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet pågår fram till den 4 april 2018. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.lausuntopalvelu.fi/SV. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett utlåtande.

Ett diskussionsmöte om reformen hålls på kommunikationsministeriet den 20 mars 2018 kl. 9–12.

Avsikten är att regeringens proposition överlåts till riksdagen tidigt på hösten 2018. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, men bestämmelserna om säkerhet och driftskompatibilitet ska börja gälla den 15 juni 2019.

Ytterligare information:

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0400 969 293