null Kanslichef Pursiainen: Telebolagens prissättning ska följas upp, villkor för tjänster som ersätter trådtelefonen

Kanslichef Pursiainen: Telebolagens prissättning ska följas upp, villkor för tjänster som ersätter trådtelefonen

Pressmeddelande 14.12.2007 09.30 sv

Telebolagens egna åtgärder i kombination med bestämmelserna om samhällsomfattande tjänster och koncessioner är i nyckelposition för att säkra servicenivån och rimliga priser på teletjänster i hela landet. Det kan också behövas nya lagändringar. De tjänster som ersätter de fasta telefontjänsterna bör ha hög kvalitet och uppfylla flera villkor.

Det föreslår kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen. På uppdrag av kommunikationsminister Suvi Lindén har han utrett hur prisutvecklingen i det fasta telefonnätet inverkar på tillgängligheten för telefon- och bredbandstjänster och på tryggandet av medborgarnas basservice.

Kanslichef Pursiainen överlämnade sin utredning till kommunikationsminister Lindén den 14 december.

Alla ska garanteras basservice i kommunikation

Pursiainen påminner om att den bärande tanken inom kommunikationspolitiken är att man uppmuntrar utbud av nya tjänster, men att man samtidigt ser till att bastjänsterna i kommunikation är tillgängliga överallt i landet. Inom kommunikationspolitiken bör man vara beredd på att priset på tjänsterna i det fasta telefonnätet fortsätter att stiga betydligt och att vissa kunder till och med helt kan bli utan dessa tjänster.

Minister Lindén anser att det i sig är positivt att tjänsterna i det fasta telefonnätet delvis eller helt ersätts av de längst utvecklade mobila tjänsterna.
- Jag har emellertid velat försäkra mig om att den här förändringen inte i någon händelse försvagar medborgarnas servicenivå eller äventyrar tryggheten i vardagen, konstaterar minister Lindén.

Innan utbudet på tjänster i det fasta telefonnätet avslutas för en enda kund bör man erbjuda kunden ersättande mobiltelefon- och bredbandstjänster. I Pursiainens utredning ställs 12 villkor som de ersättande tjänsterna bör fylla. Villkoren gäller bl.a. täckningen inomhus, terminalens och nätets elförsörjning, nödsamtal, särbehov hos specialgrupper, gottgörelser och bredbandshastighet.

Prissättningen och effekterna av regleringen av de samhällsomfattande tjänsterna ska utredas

Pursiainen föreslår att Kommunikationsverket följer upp prissättningen hos de telebolag som är skyldiga att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och vid behov reglerar konsumentpriserna. Så säkerställer man rimliga priser.

Pursiainen föreslår också att Kommunikationsverket före den 29.2.2008 gör en bedömning av hur effekterna av regleringen av de samhällsomfattande tjänsterna inverkar på tjänsternas tillgänglighet, användbarhet och prisnivå.

För att säkerställa servicenivån utvärderar kommunikationsministeriet före den 30.4.2008 servicenivån och prissättningen för teletjänsterna utgående från Kommunikationsverkets utredning och telebolagens planer och förbindelser. Då beslutar man om vilka ändringar i telebolagens koncessioner, lagen eller andra normer som ytterligare behövs för att man ska säkerställa servicenivån.

Minister Lindén anser att den utredning som kanslichef Pursiainen gjort och förslagen i den är bra.
- Om man utgående från Kommunikationsverkets utredning kan konstatera att förslagen är tillräckliga och telebolagen förbinder sig att följa dem behövs inga lagändringar. Om så inte sker kommer jag att föreslå ändringar i koncessionerna och lagstiftningen för att säkerställa kvaliteten och tillgängligheten på teletjänster, konstaterar minister Lindén.


Telebolagen kan i fortsättningen erbjuda samhällsomfattande tjänster också på andra sätt än över det fasta telefonnätet. Den här ändringen i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft i februari detta år. Ändringen gjordes eftersom mobiltelefonen helt klart har blivit en folktelefon; över 96 procent av hushållen har en eller flera mobiltelefoner. Trådtelefoner finns endast i under 40 procent av hemmen och trenden är sjunkande.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
kommunikationsministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822