Klokast att börja med Helsingforsregionen då järnvägarnas persontrafik konkurrensutsätts

Nyhet 18.05.2010 15.21 fi sv

Då man konkurrensutsätter persontrafiken på järnvägarna är det förnuftigast att inleda med närtrafiken i Helsingforsregionen. Villkoren för konkurrensen borde slås fast före utgången av 2014 för att Helsingforsregionens trafik (HRT), om bolaget så vill, ska kunna starta den konkurrensutsatta trafiken från början av år 2018. Det avtal om köptrafik som för närvarande gäller mellan Helsingforsregionens trafik och VR-Group Ab går ut den 31 december 2017.

Den arbetsgrupp som utrett möjligheten att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens överlämnade den 18 maj 2010 sitt betänkande till kommunikationsministeriet. Arbetsgruppen har klarlagt vilka funktionella och lagstiftningsmässiga ändringar som behövs för att det ska vara möjligt att öppna järnvägarnas persontrafik för konkurrens och för att konkurrensutsättningen ska fungera så väl som möjligt.

Arbetsgruppen betonar att den myndighet som beställer transporttjänsterna bör sätta målen för servicenivån så att kunderna har tillgång till transporttjänsterna på ett så integrerat och effektivt sätt som möjligt. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid att tidtabellerna och tariffsystemet fungerar, att trafikeringen regionalt genomförs tillräckligt heltäckande och att resenärerna erbjuds enhetlig information om såväl tidtabellerna som tjänsterna.