Kollektivtrafiken binder sig till än mer skärpta miljömålsättningar

Pressmeddelande 10.09.2008 14.45 fi sv

Kollektivtrafiken strävar till att minska sin totala energiförbrukning med nio procent fram till år 2016 jämfört med energiförbrukningen i medeltal under perioden 2001-2005.

Det nya avtalet om energieffektivitet har undertecknats av trafikminister Anu Vehviläinen, näringsminister Mauri Pekkarinen och miljöminister Paula Lehtomäki tillsammans med avtalspartner som representerar kollektivtrafiken.

De som förbundit sig till de skärpta miljömålsättningarna är bussarnas fjärr- och lokaltrafik, metro- och spårvagnstrafiken i Helsingfors samt som ny part hela VR:s persontrafik. I det tidigare avtalet var endast VR:s närtrafik med.

Avtalet om energieffektivitet är en fortsättning på det tidigare energibesparingsavtalet för kollektivtrafiken, som gjordes 2005.

Målsättningen att spara
nio procent till år 2016

Bakgrunden till energieffektivitetsavtalet är EU:s direktiv om energitjänster (2006/32/EG). Direktivet förutsätter att man under perioden 2008-2016 vidtar åtgärder som strävar till en rekommenderad målsättning för energibesparingen på nio procent till år 2016 för de branscher som ligger utanför handeln med utsläpp. Målsättningen räknas utgående från energiförbrukningen i medeltal under åren 2001-2005.

Med avtalet om energieffektivitet för kollektivtrafiken strävar man till att säkra att bl.a. de sparmål som direktivet om energitjänster fastställer kan nås. Trafikens andel av sparsträvandena är cirka en fjärdedel. I kollektivtrafiken innebär målen att energiförbrukningen minskar med totalt 254 gigawattimmar (GWh).

Uppföljning av energiförbrukning
och utsläpp det centrala

I avtalet för kollektivtrafiken tas också ett nytt system för uppföljning i bruk i år. För företag som bedriver kollektivtrafik är det ett verktyg för uppföljning av energiförbrukning, utsläpp och åtgärder för bättre energieffektivitet samt för årlig rapportering. Med hjälp av verktyget kan företaget följa med energiförbrukningen och utsläppen för sina egna fordon och jämföra resultaten av sin verksamhet med branschens resultat i medeltal.

Det avtal om energieffektivitet för kollektivtrafiken som nu knutits har beretts av kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Bussförbundet rf, Finlands Lokaltrafikförening rf, VR Aktiebolag och Motiva Ab.

Ytterligare information:

inspektör Harri Uusnäkki, kommunikationsministeriet, tfn (09) 1602 8547
överingenjör Pentti Puhakka, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 4813
konsultativa tjänstemannen Seppo Sarkkinen, miljöministeriet, tfn 020 490 7364
verksamhetsledare Pekka Aalto, Finlands Lokaltrafikförening rf, tfn (09) 2289 9510
verkställande direktör Heikki Kääriäinen, Bussförbundet rf, tfn (09) 682 701
kommunikationsdirektör Hanna von Wendt, VR Aktiebolag, tfn 040 8621 300
sakkunniga Vesa Peltola, Motiva Ab, tfn 0420 281244