Kommissionen efterlyser utsläppssnålare trafik

Pressmeddelande 19.12.2017 17.09 fi sv en

EU-kommissionen föreslår allt strängare utsläppsnormer för nya person- och paketbilar. Dessutom föreslår kommissionen ett direktiv för att öka andelen utsläppssnåla transportlösningar vid offentliga upphandlingar. Statsrådet har överlämnat riksdagen skrivelser om förslagen den 14 och 19 december.

Strängare utsläppsgränser för person- och paketbilar

Kommissionen föreslår att koldioxidutsläppen (CO2) från nya person- och paketbilar 2025 ska vara 15 procent lägre än 2020 och att de 2030 ska vara 30 procent lägre än 2020.

För personbilar fastställs i den gällande EU-förordningen ett gränsvärde fram till 2020 på 95 g CO2/km och för paketbilar är gränsvärdet 147 g CO2/km. I det nya förslaget till förordning finns inga numeriska gränsvärden för 2025 och 2030, eftersom man för närvarande håller på att ändra sättet på vilket utsläppen mäts. Därför anges de nya gränsvärdena i procent.

Statsrådet anser att åtgärder på EU-nivå för att uppnå reduktionsmålen för utsläppen i transportsektorn är viktiga. Enligt statsrådet bör det dock observeras att bilbeståndet i Finland måste förnyas betydligt snabbare än i dag för att vi ska uppnå utsläppsminskningsmålet och målet om antal fordon med bättre energiprestanda.

”Rena fordon” vid offentliga upphandlingar i transportsektorn

Kommissionen föreslår ett direktiv för att öka marknadsandelen för rena, med andra ord utsläppssnåla och utsläppsfria, fordon vid offentliga upphandlingar. Detta gäller även tunga nyttofordon för vilka det än så länge inte finns några lagstadgade CO2-gränsvärden på EU-nivå.

Genom den föreslagna revideringen utvidgas det gällande direktivets tillämpningsområde till att omfatta förutom anskaffning av fordon även offentliga tjänsteupphandlingskontrakt inom busstrafiken samt olika beställnings-, hyres- och leasingavtal.

I direktivförslaget definieras begreppet ”rent fordon”. Personbilar anses vara rena fordon om deras CO2-utsläpp 2025 är maximalt 40 g/km. Tunga fordon betraktas som rena om de för drift kan använda elektricitet, väte, naturgas eller biogas. Som mål för Finland föreslås det att 35 procent av alla upphandlade fordon inom den offentliga sektorn ska vara rena fordon 2025.

Statsrådet tolkar att den nu föreslagna definitionen av ”rena fordon” är avgränsad så att den utesluter fordon drivna med hållbart producerade biodrivmedel såsom förnybar diesel eller biogas. Statsrådet anser att detta strider mot Finlands nationella mål, men också mot kommissionens mål, som går ut på att öka användningen av biogas och andra biodrivmedel inom transportsektorn

Ytterligare information om nya utsläppsgränser:

Eleonoora Eilittä, överinspektör, tfn 050 309 9189

Ytterligare information om offentlig upphandling inom transportsektorn:

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 0400 153 745