Kommissionen föreslår ändringar i reglerna om kombinerade transporter

Pressmeddelande 14.12.2017 15.52 fi sv en

Statsrådet har lämnat riksdagen en skrivelse som gäller kommissionens förslag till ett direktiv av Europaparlamentet och rådet. Förslaget gäller en ändring av direktivet om gemensamma regler för kombinerade transporter mellan medlemsstaterna.

Förslaget är en del av kommissionens stora vägtransportpaket. Syftet med vägtransportpaketet är att bidra till en väl fungerande, effektiv och konkurrenskraftig inre marknad för vägtransporter. Målet är också att förtydliga den nuvarande lagstiftningen och att harmonisera genomförandet av den i medlemsstaterna. Dessutom är förslaget en del av de åtgärder som syftar till att minska utsläppen från trafiken.

Direktivet syftar till att öka användningen av mer miljövänliga transporter så att godstransporterna flyttas över från landsvägarna till järnvägs- eller sjötransporter. Enligt statsrådet kan förslaget i huvudsak understödas i avsikt att minska utsläppen från transporter.

Enligt förslaget höjs det maximala avståndet för vägetapper efter sjötransporter från 150 kilometer till 20 procent av den totala sträckan. Sträckan beräknas från startpunkten till urlastningsstationen, alltså så att transportsträckan till sjöss räknas med. Sjötransporten ska dock inte beaktas om vägtransport på sträckan i fråga inte är ett kommersiellt gångbart alternativ. Statsrådet förhåller sig kritiskt till denna bestämmelse eftersom den är svår att tillämpa.

Mängden kombinerade cabotagetransporter kan eventuellt öka något till följd av förslaget, om den nuvarande begränsningen på ett avstånd på minst 100 kilometer för sjötransporter slopas. Statsrådet anser att ordalydelsen i direktivet bör förtydligas på denna punkt.

Förslagets konsekvenser för cabotagetransporterna har samband med behandlingen av kommissionens övriga aktuella vägtransportinitiativ. De syftar till att minska de nuvarande missförhållandena i samband med cabotagetransporter bland annat i fråga om tillsynen över utstationerade förare. Avsikten med cabotage är att minska antalet tomma körningar, vilket statsrådet anser vara positivt i sig. Utgångspunkten bör enligt statsrådet vara att samma regler om utstationerade förare ska gälla all cabotageverksamhet oberoende av den rättsliga grunden.

Förslaget medför inga stora förändringar i transportarrangemangen i Finland. Transporterna till och från Finland bedöms bli något smidigare till följd av förslaget. I Finland har förslaget begränsade konsekvenser för utsläppsminskningen, men av allt att döma blir de större i Centraleuropa. Finland kan genom nationella åtgärder påverka fördelningen mellan transportslag i syfte att minska utsläppen.

Den egentliga behandlingen av förslaget inleds i rådets transportarbetsgrupp i början av 2018.

Ytterligare information:

Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295 342 503

Erik Asplund, specialsakkunnig, tfn 0295 342 277