Kommissionen stöder transportbalkens riktlinjer för delningsekonomi

Pressmeddelande 06.06.2016 12.20 fi sv en

EU-kommissionen vill att medlemsländerna luckrar upp sin lagstiftning till förmån för delningsekonomin. Kommissionen gav ett meddelande i frågan den 2 juni. Vägledningen är inne på samma linje som den reform av trafik- och transportmarknaden som nu bereds i Finland i form av den så kallade transportbalken.

- Påhittiga myndigheter finner olika sätt för att låta delningsekonomin blomstra utan att normerna vattnas ur. Estland är bäst i klass när det gäller att reformera transportsektorn. I Finland pågår vid kommunikationsministeriet beredningen av transportbalken i vilken det förslås att det ska vara möjligt att bedriva småskaliga person- och godstransporter utan tillstånd. De andra medlemsländerna kan med fördel följa dessa goda exempel, skriver kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen i Helsingin Sanomat.

Enligt vägledningen bör lagstiftningen ge rum åt innovationer och ny affärsverksamhet. Dessutom bör man inte ställa lika stränga krav på att erbjuda tjänster i liten skala som på yrkesmässig affärsverksamhet. I de tjänster som delgivningsekonomin ger upphov till bör man likväl följa gällande regler om t.ex. konsumentskydd.

- I Finland står den totalreform av trafik- och transportlagstiftningen som nu är under beredning, transportbalken, i linje med kommissionens vägledning. Avsikten är att göra det möjligt för t.ex. studerande ett erbjuda transporter på deltid, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Målet med transportbalken är att främja uppkomsten av nya tjänster, att underlätta tillträdet till marknaden, att avveckla reglering som begränsar konkurrensen och att minska den offentliga styrningen. Det föreslås att bl.a. tillståndsförfarandet ska bli enklare.

I sin riktlinje betonar kommissionen att man i lagstiftningen bör göra en klar skillnad mellan professionellt och tillfälligt tillhandahållande av tjänster. Ett sätt kunde vara att fastställa en klar övre gräns för hur mycket man får förtjäna på småskalig verksamhet innan den klassas som yrkesmässig.

- Tanken i transportbalken är just denna. Därför har man ställt upp en tydlig gräns i euro mellan småskalig och yrkesmässig transport av personer och gods. Inkomsterna ska naturligtvis beskattas som förvärvsinkomst.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, överdirektör, tfn 040 754 9871