Kommissionens förslag till vägsäkerhetspaket: Målet att modernisera bestämmelserna om körkort

Pressmeddelande 03.03.2023 14.00 fi sv en

En ung person lär sig vägmärken. (Bild: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)

Europeiska kommissionen publicerade den 1 mars 2023 ett förslag till vägsäkerhetspaket. Paketet innehåller förslag till revidering av körkortsdirektivet, översyn av direktivet om att underlätta utbyte av information över gränserna om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) och ett nytt direktiv om genomförande av körförbud på EU-nivå.

Kommissionens avsikt är att modernisera bestämmelserna om körkort. Samtidigt effektiviseras den gränsöverskridande kontrollen och verkställandet av trafikregler.

Enligt förslaget till körkortsdirektiv ska det vara tillåtet för den som fyllt 16 år att med B1-kategori körkort köra ett fordon som väger högst 2 500 kg och som går högst 45 km/h. Förslaget, som för tankarna till de lätta bilarna, stämmer överens med Finlands mål för påverkansarbete.

Enligt förslaget ska en 17-åring få köra personbil, paketbil och lastbil tillsammans med en person som uppfyller vissa krav. Efter avlagt körprov ska alla nya förare omfattas av en prövotid på två år.

Det ska vara tillåtet att med körkort för kategori B köra fordon som drivs med alternativa bränslen och väger högst 4 250 kg när två år har förflutit sedan körkortet beviljades.

Dessutom föreslås det att EU-körkorten i fortsättningen som utgångspunkt ska vara digitala.

Genom det CBE-direktiv som kommissionen föreslår kommer samarbetet mellan de nationella brottsbekämpande myndigheterna vid utredning av trafikförseelser att underlättas. De brottsbekämpande myndigheterna ska till exempel ges tillgång till de nationella körkortsregistren. Dessutom ska direktivets tillämpningsområde utvidgas.

Förslaget till direktiv om körförbud gäller körförbud inom hela EU. Körförbud av detta slag ska föreskrivas för de allvarligaste vägtrafikbrotten.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet bekantar sig noggrant med kommissionens förslag och informerar riksdagen om dem. Finland formulerar egna ståndpunkter om kommissionens förslag. Som en del av ställningstagandet kommer ministeriet att höra olika intressentgrupper.

Förhandlingarna om förslagen inleds våren 2023 i EU:s ministerråds arbetsgrupp för landtransporter och samtidigt i Europaparlamentet.

Ytterligare information

Saara Louko, specialsakkunnig, saara.louko(a)gov.fi, tfn 050 326 4741 (körkortsdirektivet, direktivet om körförbud inom EU)

Monika Mutanen, specialsakkunnig, monika.mutanen(a)gov.fi, tfn 050 478 4820 (körkortsdirektivet, direktivet om körförbud inom EU)

Konsta Arvelin, specialsakkunnig, konsta.arvelin(a)gov.fi, tfn 050 410 3884 (CBE-direktivet)

Sofia Johansson, överinspektör, sofia.johansson(a)gov.fi, tfn 050 573 7908 (CBE-direktivet)