Kommuner beviljas statsunderstöd för förbättring av förhållandena för gång- och cykeltrafik

Pressmeddelande 11.07.2022 11.47 fi sv

(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Staten stödjer infrastrukturprojekt som främjar gång- och cykeltrafik med 6,5–11 miljoner euro. Statsunderstöd beviljas för kommuners gatunät eller för andra projekt som placerar sig på kommunens mark och förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafik till vardags och gör dessa färdsätt mer attraktiva. Målet är att få folk att gå och cykla mer, minska sådana hälsoproblem som orsakas av att man inte rör sig samt att minska trafikutsläppen.

Statsunderstöd kan beviljas till enskilda kommuner och för gemensamma projekt mellan kommuner. Beloppet på understödet är högst 50 procent av de godkända kostnaderna för projektet. Ansökan ska lämnas in senast den 30 september 2022 kl. 16.15.

År 2018 publicerade kommunikationsministeriet ett program för att främja gång och cykling, vars syfte är att öka andelen gång- och cykelresor med 30 procent före år 2030. En av åtgärderna är investeringsprogrammet för gång och cykling, genom vilket man stödjer förbättringen av förhållandena för gång- och cykeltrafik i kommunernas gatunät. Kommuner beviljades understöd ur investeringsprogrammet för första gång år 2018. 

Högklassiga och lockande förhållanden för gång- och cykeltrafik

Understöd beviljas för byggande eller förbättring av infrastrukturen, såsom gång- och cykelbanor samt cykelparkering. Med förbättring av förhållandena och attraktiviteten avses byggande av en högklassig infrastruktur för gång- och cykeltrafik som bättre än i nuläget betjänar olika användargruppers behov.

”En högklassig och trygg trafikmiljö lockar redan i sig att gå eller cykla vardagsresor. Utvecklingen av trafikmiljön så att den bättre motsvarar användarnas behov är en hörnsten för främjandet av gång- och cykeltrafik. Ansökan om statsunderstöd inom investeringsprogrammet genomförs nu för femte gången och hittills har över 140 projekt fått understöd", berättar Virpi Ansio, specialsakkunnig vid Traficom.

Förbättring av förhållandena och cykelparkering i fokus

Ansökningar önskas särskilt för projekt där:

- förhållandena för gång- och cykeltrafik förbättras genom att bygga nya eller utveckla befintliga förbindelser

- möjligheterna till cykelparkering vid knutpunkterna för kollektivtrafik, anslutningsparkeringsplatser eller andra objekt som är viktiga med tanke på den dagliga rörligheten (t.ex. skolor, daghem, idrottsplatser, bibliotek) förbättras.

Målet är att välja ut olika typer av projekt som uppfyller sökkriterierna från olika delar av Finland. Understöd kan beviljas till kommuner som har visat att de har förbundit sig till att främja gång- och cykeltrafik.

Mer information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom:

Virpi Ansio, specialsakkunning, tfn 029 534 6825, kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

Kommunikationsministeriet:

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 050 563 8130, tuuli.ojala(at)gov.fi