Tillbaka

Kommunikationsminister Susanna Huovinen: Investeringarna i nätet bör säkras

Kommunikationsminister Susanna Huovinen: Investeringarna i nätet bör säkras

Pressmeddelande 08.02.2007 13.28 sv

Kommunikationspolitisk översikt
Viestintäfoorumi seminarium


Nästa regering bör undersöka vilka möjligheter det finns att lätta på regleringen av kommunikationsmarknaden och att trygga investeringarna för att garantera att kommunikationsnäten förnyas. Man bör noggrant följa med centraliseringen av kommunikationsmarknaden och med koncessionspolitik säkra att det finns tillräckligt konkurrens på marknaden.

Så drog kommunikationsminister Susanna Huovinen upp riktlinjerna för de närmaste årens utmaningar inom kommunikationspolitiken vid ministeriets seminarium Viestintäfoorumi den 7 februari.

Minister Huovinen bedömde att den nuvarande regeringen har lyckats väl i sina kommunikationspolitiska målsättningar. Den tekniska utvecklingen har accelererat och möjliggjort nya tjänster, som har haft en överkomlig prisnivå. Minister Huovinen är speciellt nöjd med regeringens bredbandspolitik, som har gjort bredband till ett skäligt pris tillgängligt för nästan alla.

- Också den följande regeringen bör fortsätta med bredbandspolitiken, med vilken tillgängligheten säkras i hela landet, vid behov med offentliga medel i regioner där det inte uppstår kommersiellt utbud, drog minister Huovinen upp riktlinjerna.


Fördelningen av radiofrekvenser bör övervägas

En av utmaningarna inom kommunikationspolitiken under de närmaste åren är också politiken för radiofrekvenser och mediakoncessioner, som minister Huovinen behandlade vid seminariet:

- En central utmaning för den nya regeringen är att bedöma hur de radiofrekvenser skall användas som blir lediga från den analoga televisionsverksamheten. Då man evaluerar behoven att bruka dem bör man också fundera på hur frekvensavgifterna skall allokeras, konstaterade minister Huovinen.

Minister Huovinen betonade att EU-besluten inverkar mycket på den nationella frekvenspolitiken.

- Jag understöder inte att man går in för auktioner. Om trycket på EU-nivån ytterligare ökar måste vi tänka över med vilken strategi vi bäst har möjlighet att påverka riktningen för hur ärendena utvecklas, drog minister Huovinen upp linjerna.


Forum för spelregler ger riktlinjer för frågor om grundläggande rättigheter

Då man utvecklar nya tjänster bör man trygga de grundläggande rättigheterna såsom yttrandefriheten och sekretesskyddet. Förtroende innebär också att konsumenterna vet i vilken riktning spelreglerna förs, betonade minister Huovinen. Hon föreslog att man kunde grunda ett forum för spelregler som stöd för branschens självreglering.

- Ett forum för spelregler kunde verka på samma sätt som Opinionsnämnden för massmedier och ta ställning i svåra frågor om de grundläggande rättigheterna, stakade minister Huovinen ut.


Delaktighetsstrategi för informationssamhället

Enligt minister Huovinen är det viktigt att man fortsätter koordineringen av politiken och samarbetet för informationssamhället.

I centrum för politiken för informationssamhället borde enligt minister Huovinen i fortsättningen vara medborgarnas välfärd, jämlikhet och pluralismen i samhället.

- Vi behöver en delaktighetsstrategi för informationssamhället, till vilken hör att de sämre lottade i samhället beaktas, att de grundläggande rättigheterna genomförs samt barnens och ungdomarnas välfärd, drog minister Huovinen upp riktlinjerna.


Strategin för tillgänglighet uppdateras

Minister Huovinen är nöjd med den nuvarande regeringens åtgärder för att förbättra konsumenternas och särgruppernas samt barnens och ungdomarnas ställning. Som exempel nämnde hon de förändringar i kommunikationsmarknadslagen som förbättrar konsumentens ställning, möjligheten att spärra tillträdet till utrikiska webbplatser som innehåller barnpornografi samt tillgänglighetsstrategin som förbättrar de handikappades ställning.

- Jag har nyss tillsatt en ny arbetsgrupp för att uppdatera tillgänglighetsstrategin för kommunikation. Tekniska innovationer underlättar de handikappades och särgruppernas vardag. Också då befolkningen åldras behöver vi allt fler lösningar som beaktar tillgängligheten, sade minister Huovinen.

Minister Huovinen fäste uppmärksamhet också vid hur barnen influeras av underhållningselektronik och media. - Man borde grundligt följa med och utvärdera effekterna av den här utvecklingen. Främjandet av barnens välfärd borde vara den mest betydelsefulla satsningen på framtiden för nästa regering, konstaterade minister Huovinen.