Kommunikationsministeriet bedriver en kampanj för användning av säkerhetsbälten

Pressmeddelande 24.05.2005 15.22 sv

Ungdomarna skall väckas till att använda säkerhetsbälte. I synnerhet unga män glömmer ofta säkerhetsbältet. När man kombinerar det med vansinneskörning syns resultatet i olycksstatistiken.

Bakom kommunikationsministeriets kampanj ligger en oro över de dödsolyckor och allvarliga skador som förorsakats av ungdomarnas vansinneskörning.

Nästan var tredje som skadas i vägtrafiken är en ung person på mellan 15 och 24 år. I en typisk trafikolycka med unga inblandade är det en oerfaren manlig förare och en grupp unga som dör eller skadas allvarligt en veckslutsnatt på sommaren, när bilen i hård fart kör av vägen. Föraren och passagerarna använder inte säkerhetsbälte.

Kampanjen genomförs i samarbete med Trafikskyddet, Trafikförsäkringscentralen, polisen, Vägaffärsverket och Fordonsförvaltningscentralen. Kampanjen förs under de två sista veckorna i maj.

Få av dem som råkat ut för olyckor använde säkerhetsbälte

Användningen av säkerhetsbälte har minskat sedan början av 1990-talet i s.k. singelolyckor, där de mest typiska är utkörningar. Enligt en undersökning hade bara var fjärde manlig förare under 25 år använt säkerhetsbälte i dödsolyckor av det här slaget. Inte heller de unga männens passagerare använder säkerhetsbälte.

Enligt Trafikskyddets iakttagelser använder i allmänhet omkring 90 procent av dem som sitter i personbilens framsäte säkerhetsbälte. Av de passagerare som råkat ut för en utkörningsolycka med en manlig förare på 18-19 år var 70 procent utan säkerhetsbälte. Kvinnorna använde säkerhetsbälte klart oftare än männen.

Enligt prövningsnämnderna för trafikolyckor skulle användning av säkerhetsbälte rädda omkring 60 människoliv årligen.

För hög fart leder till utkörning

Vanligen dör eller skadas de unga i utkörningar. I synnerhet 18-19-åringarna råkar ut för den här typen av olyckor. Av de olyckor bland unga som lett till dödsfall har cirka 40 procent skett i hög fart: föraren har kört minst 20 km/h överhastighet eller så har hastigheten varit minst 130 km/h.

Omkring 85 unga dör och 2600 skadas i trafiken varje år. I fjol var antalet dödsfall 95 och antalet skadade 2885. Av de omkomna var cirka 70 procent män. Tre av fyra unga som dör och två av tre som skadas färdas i personbil.

Skillnaden mellan män och kvinnor som personbilsförare är stor. Unga män klarar sig sämre än kvinnor i trafiken. Dödsrisken för unga manliga förare är sex gånger så stor som för unga kvinnliga förare.

Typiskt för unga mäns körsätt med hög risktagning är bl.a. att de kör i hög fart och struntar i trafikreglerna. Deras körsätt bygger ofta på tävling och är aggressivt.


Ytterligare information om kampanjen:

informatör Eine Rossi, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28331
kampanjinformatör Kaisa Hara, Trafikskyddet, tfn (09) 4174 7419

Ytterligare information om trafikolyckor:

Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet Suomessa vuosina 1991-2002 (Fatala singelolyckor och kontrollförlustolyckor i Finland 1991-2002). Kommunikationsministeriets publikationer 38/2005.