Kommunikationsministeriet bereder ett beslut om stomnät för landsvägar och järnvägar

Pressmeddelande 20.12.2017 14.34 fi sv

Kommunikationsministeriet inleder en tjänstemannaberedning för att ta fram ett beslut om att dra upp riktlinjerna för ett nationellt viktigt transportnät. Det stomnät för transporter som fastställs i beslutet avses förena de nationellt och internationellt sett största centren och knutpunkterna inom transportsektorn.

- Meningen är att beslutet om stomnäten för transporterna ska utgöra en grund dels för den långsiktiga utvecklingen av transportnätet, dels för planeringen och utvecklingen av markanvändningen. Beslutet väntas ge näringslivet viktig information som stöd för planeringen av verksamheten, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I beredningen av beslutet tar man hänsyn till de varierande behov som de olika områdena har i fråga om stomnätet. Stomnätet kommer att byggas på det befintliga väg- och järnvägsnätet.

Om det fanns ett beslut om stomnäten skulle det utgöra utgångspunkten för den långsiktiga planeringen av landskapsplanläggningen och transportsystemet. Det skulle främja näringslivets konkurrenskraft och tillgängligheten till olika regioner. Beslutet skulle också stödja en uppdatering av EU:s riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för Finlands del.

Beslutet om ett riksomfattande stomnät bereds i samarbete med företrädare för olika regioner och berörda parter. Som ett led i beredningen ordnas i början av 2018 en remissbehandling och dessutom hålls diskussionsmöten på olika håll i Finland. Det är meningen att beslutet om stomnäten ska bli färdigt under våren 2018.

Som bas för definitionen av stomnäten används bland annat uppgifter sammanställda av Trafikverket om befolkningen och pendlingsregionerna i olika stadsområden, näringsstrukturen i regionerna samt förbindelserna och trafiken till flygplatser, hamnar och logistikcenter. I definitionen beaktas både nuläget och prognoser om den kommande utvecklingen.

I beredningen utnyttjas aktuella uppföljnings- och forskningsdata om hur trafikmängderna har utvecklats samt tidigare utredningar och samråd med berörda parter. Under beredningen har man också för avsikt att definiera servicenivån i stomnätet.

Enligt landsvägslagen och banlagen kan kommunikationsministeriet bestämma vilka vägar och banor som är en del av det nationellt viktiga stomnätet. Beredningen av beslutet hör ihop med statsrådets beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen, i vilket det ställs mål för trafikförbindelserna och nätverken. Ett av målen är att trygga kontinuiteten och utvecklingsmöjligheterna i fråga om befintliga, nationellt viktiga landsvägar och banor.

Mer information:

Risto Murto, enhetsdirektör, tfn 040 505 3320, kommunikationsministeriet

Matti Levomäki, direktör, tfn 0295 343 893, Trafikverket