Kommunikationsministeriet: Tilläggsmedel för väg- och banhållning samt kollektivtrafiken är nödvändiga

Pressmeddelande 03.08.2005 15.12 sv

I finansministeriets förslag ingår tre nya trafikledsprojekt: den andra fasen av ringvägen kring Tammerfors, en förbättring av vägen mellan Uleåborg och Korvenkylä samt fördjupande av farleden till Brahestad. Jämfört med budgetramarna föreslår finansministeriet tilläggsmedel på cirka 20 miljoner euro för basväghållningen och 16,5 miljoner för grundläggande banhållning.

Kommunikationsminister Leena Luhtanen anser det vara positivt att finansministeriet föreslår att inkomsterna från försäljning av statens egendom också i år i huvudsak går till trafikprojekt.

- Att nya infrastrukturprojekt ingår redan i finansministeriets basförslag visar att man också inom finansministeriet har erkänt behovet av nya satsningar på trafikinvesteringar. Genomförandet av avsnittet Korvenkylä-Hintta på Kuusamovägen i Uleåborg (huvudväg 20) med den tillfälliga finansiering som kommunerna erbjuder är en betydande principlösning, säger Leena Luhtanen. Till sin storlek är den nu föreslagna satsningen ändå för liten i förhållande till förslaget från den s.k. infraministerarbetsgruppen som utrett trafikinvesteringspolitiken, konstaterar minister Leena Luhtanen.

- Finansministeriets förslag att tidigarelägga projekt som ministerarbetsgruppen lagt i andra korgen (ringvägen kring Tammerfors och Kuusamovägen) får inte leda till att första korgens projekt försenas, säger minister Luhtanen. Enligt Luhtanen kan man bara så här trygga den långsiktighet i trafikinvesteringspolitiken som riksdagen samt regeringen förutsätter. Luhtanen påminner att ministerarbetsgruppens förslag regionalt och trafikmässigt bildar en mångsidig helhet och inte endast baserar sig på förhållandet mellan nytta och kostnader.

Kommunikationsministeriet föreslår fyra vägprojekt och två banprojekt med en sammanlagd investering på 553 miljoner euro. Enligt en utredning från Statens ekonomiska forskningscentral VATT skulle den nationalekonomiska nyttan från de investeringarna vara nästan 1600 miljoner euro.


Tidigareläggning föreslås
för fyra vägprojekt

För underhåll av vägnätet föreslår ministeriet 613,4 miljoner euro. I finansministeriets förslag på 578,4 miljoner ingår jämfört med budgetramarna tilläggsmedel på 20 miljoner.
Med de här medlen kan man säkra vägnätets strukturella skick, men trafikens servicenivå sjunker när trafikmängden ökar.

Nästa år startas åtminstone andra fasen av ringvägen kring Tammerfors och förbättringen av Kuusamovägen i Uleåborg.

Enligt kommunikationsministeriet kunde några av de projekt som påbörjas nästa år genomföras som långsiktiga livscykelavtal mellan den offentliga och den privata sektorn, där staten förutom det egentliga byggnadsarbetet köper också underhållet och finansieringen. Sådana projekt kunde vara den andra fasen av den västra ringvägen kring Tammerfors och avsnittet mellan Villmanstrand och Imatra på riksvegen sex.

Dessutom föreslår ministeriet att arbetet inledes mellan Vichtis och Björneborg på riksväg 2, på riksväg 4 vid Kemi samt på avsnittet mellan Åboleden och Vallberget på Ring I.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar vill ministeriet ha samma summa som under innevarande år, alltså 13,9 miljoner euro. Enligt finansministeriets förslag har 10 miljoner reserverats för enskilda vägar.


170 miljoner euro skulle behövas
för reparationer av banorna

För skötsel och underhåll av bannätet föreslår kommunikationsministeriet ett anslag på 337 miljoner euro. Finansministeriets förslag är 285 miljoner, av vilket 140 miljoner skulle gå till förnyande av överbyggnaderna på slutkörda banavsnitt och andra ersättande investeringar. Med den finansiering på 170 miljoner som kommunikationsministeriet föreslår skulle man inte för tågsäkerhetens skull behöva öka hastighetsbegränsningarna och begränsningarna i axeltryck, vilka försämrar järnvägstrafikens konkurrenskraft.

Ministeriet föreslår att tre nya banprojekt tidigareläggs. Arbetena med att reparera bangården i Ilmala och med att förbättra banavsnitten mellan Seinäjoki och Uleåborg samt mellan Lahtis och Luumäki borde inledas redan 2006. I planen enligt budgetramarna finns överhuvudtaget inga nya projekt.


En tidigareläggning av farledsabetet
vid Brahestad finns på listan

Budgeteringen för Sjöfartsverket förnyas i nästa års budget. I och med förnyandet av systemet för farledsavgifter får Sjöfartsverket inte inkomster från farledsavgifterna direkt till sitt förfogande, utan ett skilt anslag anvisas för farledsunderhållet. Oberoende av de budgettekniska reformerna finansieras farledshållningen fortfarande med farledsavgifter.

Fördjupandet av farleden till Brahestad tidigareläggs enligt finansministeriets förslag till 2006.

Kommunikationsministeriet föreslår att Sjöfartsverket enligt infraministerarbetsgruppens förslag skulle få en tilläggsfinansiering på 4 miljoner euro för mindre förbättring av farleder.


Kollektivtrafiken behöver tilläggsmedel

För att servicenivån inom kollektivtrafiken skall upprätthållas föreslår ministeriet att man använder 17 miljoner euro mer än ramen skulle tillåta för köp av tjänster, för ersättningar och stöd. I ministeriets förslag är summan 91,7 miljoner euro. Kommunikationsministeriet har också föreslagit att en skattelättnad som beviljas för tjänstebiljett skulle tas i bruk från början av nästa år.

I början av juni föreslog en statssekreterararbetsgrupp hur finansieringen av kollektivtrafik skall förnyas. På grund av gruppens förslag fås resultaten av den fortsatta beredning som inletts vid ministeriet först nästa vår.


Grundandet av ämbetsverk
kräver resurser

Kommunikationsministeriets budgetförslag ökas bl.a. av grundandet av nya ämbetsverk samt myndighetsradionätet VIRVE.

Europeiska gemenskapernas lagstiftning förutsätter att man grundar en säkerhetsmyndighet för järnvägstrafiken, Järnvägsverket. Den Luftfartsförvaltning som skall grundas svarar för sin del för den allmänna flygsäkerheten, luftfartsövervakningen samt förvaltningsuppdrag inom den civila luftfarten.

Järnvägsverket behöver 1,3 miljoner euro och Luftfartsförvaltningen 8,8 miljoner.

För upprätthållandet av myndighetsradionätet VIRVE föreslås 5,2 miljoner euro. Ett anslag på 1,3 miljoner euro föreslås för de årliga kostnaderna för ett varningssystem för naturkatastrofer. Kommunikationsministeriet föreslår i tilläggsbudgeten nästa höst att ett sådant system grundas.


Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
kanslichef Juhani Korpela, tfn (09) 160 28322
överingenjör Mikko Ojajärvi (trafikleder), tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520
sjöfartsrådet Raimo Kurki (sjöfart), tfn (09) 160 28490 eller 040 557 6911
byggnadsrådet Juhani Tervala (kollektivtrafik, nya ämbetsverk),
tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260

Banprojekt:
investeringsdirektör Kari Ruohonen, Banförvaltningscentralen, tfn 040 504 5170

Vägprojekt:
generaldirektör Eero Karjaluoto, Vägförvaltningen, tfn 0204 22 2000 eller 0400 731418
stabschef Timo Hiltunen, Vägförvaltningen, tfn 0204 22 2089 eller 0400 605648

Farleder:
direktören för farledshållning Keijo Kostiainen, Sjöfartsverket,
tfn 020 448 4578 eller 040 500 6129