Kommunikationsministeriet vill få in kommentarer om upphandling av tjänster inom persontågstrafiken

Pressmeddelande 08.09.2021 15.13 fi sv en

(Foto: Elena Noeva / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber regionerna och andra intressegrupper komma med utlåtanden om de planerade upphandlingarna inom persontågstrafiken 2022–2030.

De behöriga kollektivtrafikmyndigheterna, kommunerna och landskapsförbunden samt andra intressegrupper väntas yttra sig i frågan senast den 24 september 2021 kl. 16. 

Enligt den riksomfattande trafiksystemplanen köper kommunikationsministeriet persontågtrafiktjänster av VR Group Ab i form av direktupphandling enligt trafikavtalsförordningen. Upphandlingen sker inom ramen för den avtalsfullmakt och de anslag som riksdagen beviljar.

Genom köptrafiken kompletteras VR:s tjänster. I hela landet och på regional nivå gäller upphandlingarna de banavsnitt och turer som är företagsekonomiskt olönsamma.

Avsikten är att köpa tjänster inom nattågstrafiken och den regionala tågtrafiken i Södra Finland. Staten ska också köpa enskilda intercity- och pendolinoturer samt rälsbusstjänster på icke-elektrifierade banavsnitt.

I upphandlingsavtalet för 2021 slopades VR Group Ab:s ensamrätt till persontågstrafik. I Finland finns det inte längre några avtalsmässiga eller lagstiftningsmässiga hinder för konkurrens inom persontågstrafiken.

Målen för upphandlingen

1. Inom den regionala tågtrafiken i Södra Finland är målet tjänster som täcker arbetsresor och resor för att uträtta ärenden inom områdena Helsingfors och Tammerfors samt Lahtis–Kouvola- Kotka under olika tider på dygnet.

2. Nattågstrafiken i Lappland siktar till över natten resor mellan Södra och Norra Finland samt ett praktiskt alternativ till personbil och flygplan inom Lapplandsturismen.

3. Målet med rälsbusstrafiken på icke-elektrifierade banavsnitt är att tillhandahålla persontågstrafiktjänster i glesbygden.

4. Målet med andra fjärrtrafikförbindelser är att åstadkomma kompletterande förbindelser på olönsamma banavsnitt.

Vad händer härnäst?

Begäran om utlåtande finns att få på www.utlåtande.fi. Såväl alla organisationer som enskilda människor är välkomna att lämna utlåtanden.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av avtalet som tjänsteuppdrag. Under hösten ordnas ett diskussionsmöte i ärendet.

Ytterligare information:

Jani von Zansen, ledande sakkunnig, tfn050 471 1108

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn040 509 9757